Klíčovou otázku řeší den prevence za ničení životního prostředí. Jak války a ozbrojené konflikty poškozují ekosystém?

Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí během válek nám ukazuje, co vše je schopný napáchat ozbrojený konflikt na přírodě.

Jaké historické milníky vedly k řešení tohoto globálního problému?

Šokující statistické údaje válka vs. ekosystém. Kdo vyhrává?

Základní fakta

Kdy se slaví6. listopadu
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníValné shromáždění OSN
Datum vzniku2001
Důvod vznikuZvýšení povědomí o ničení přírody během válek

Historie dne věnovanému ničení životního prostředí

Mezinárodní den proti ničení životního prostředí ve válce a ozbrojených konfliktů (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) se slaví každoročně 6. listopadu.

Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 2001.

Válečné konflikty mají velký vliv na ekosystém.
Zdroj: pexels.com

Milníky, které utvářely tento den

 • Průmyslová revoluce v 19. století – Způsobila výrazný nárůst průmyslového znečištění a těžby surovin, což vedlo k rozsáhlé degradaci životního prostředí.
 • První světová válka (1914-1918) – Byla prvním válečným konfliktem, která se odehrávala na rozsáhlé úrovni v oblastech se silně zasaženým životním prostředím, jako jsou lesy, řeky a mokřady. Byly používány chemické zbraně, což vedlo k ničení krajiny.
 • Rok 1945 – Byla vypuštěna první atomová bomba, což vedlo k velkému ničení fauny a flóry a způsobilo výrazný nárůst radiace v oblasti dopadu.
 • Rok 1962 – Bylo podepsáno Stockholmské prohlášení, které přineslo povědomí o environmentálních dopadech válek a ozbrojených konfliktů.
 • Rok 1971 – Byla podepsán Úmluva o zákazu používání chemických zbraní, to vedlo k postupnému snižování používání těchto zbraní a k větší ochraně přírody.
 • Rok 1991 – Byla během války v Perském zálivu použita munice obsahující uran, toto vedlo k vysokému znečištění životního prostředí a k vážným zdravotním problémům u obyvatelstva.
 • Rok 1997 – Byla podepsána Úmluva o zákazu používání, skladování, výrobě a přenosu protipěchotních min, další krok k ochraně.
 • Rok 2010 – Bylo podepsáno Stockholmské sdělení, které zdůraznilo důležitost ochrany ekosystému během ozbrojených konfliktů.
 • Rok 2015 – Byla podepsána Pařížská dohoda, která stanovila cíle pro snižování emisí skleníkových plynů a boj proti změně klimatu, to je významné i pro ochranu životního prostředí během válek.
 • Rok 2020 – Vypukla pandemie COVID-19, která měla výrazný dopad na životní prostředí. Mnoho zemí zaznamenalo významné snížení emisí skleníkových plynů v důsledku omezení cestování a průmyslové výroby.

Došlo k eskalaci konfliktu v Náhorním Karabachu, což vedlo k ničení prostředí v této oblasti.

TOP 8 šokujících informací o válkách a životnímu prostředí

 1. Podle Organizace spojených národů (OSN) bylo v posledních 60 letech zničeno nebo poškozeno více než 50% světových tropických deštných lesů kvůli válkám a ozbrojeným konfliktům.
 2. Vojenské aktivity jsou odpovědné za vypouštění velkého množství toxických látek, jako jsou těžké kovy a PCB, do životního prostředí, které způsobují škody na zdraví lidí a živočichů.
 3. Války a ozbrojené konflikty způsobují každoročně vypuštění více než 1,2 miliardy tun skleníkových plynů do ovzduší.
 4. Podle Global Peace Index, indexu míru vydávaného každoročně a porovnávajícího míru násilí v 163 zemích, existuje vztah mezi zhoršující se kvalitou životního prostředí a větší pravděpodobností vzniku ozbrojených konfliktů.
 5. V roce 2017 bylo v oblasti Středního východu a Afriky 92 % obyvatelstva vystaveno riziku spojeným s nedostatkem vody, to vedlo ke zvýšení napětí a konfliktů v této oblasti.
 6. Vojenské operace v Afghánistánu způsobily rozsáhlou degradaci půdy a ztrátu biodiverzity v této oblasti.
 7. Podle studie z roku 2018 v Iráku zůstalo po válce velké množství nevybuchlé munice, to představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost obyvatel.
 8. Podle OSN bylo v roce 2020 více než 18 milionů lidí na celém světě vysídleno v důsledku válek a ozbrojených konfliktů, což znamená, že tito lidé museli opustit své domovy a přirozené prostředí.

Další informace se dozvíte na webu OSN.

Objevte podobné články

Proč se slaví den proti ozbrojených konfliktů?

Tento den upozorňuje na nutnost chránit naši krajinu v době konfliktů a podporuje snahy o prevenci a omezení škod způsobených válkou na ní.

Znečištění vod, zničení lesů, úbytek biodiverzity a další škody mohou mít dlouhodobé důsledky pro ekosystémy a obyvatele postižených oblastí.

Který den se slaví?

Rok6. listopadu
2023pondělí
2024středa
2025čtvrtek
2026pátek
2027sobota
2028pondělí
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032sobota

Akce konané na podporu tohoto dne

 • Konání přednášek, seminářů a workshopů na téma ochrany životního prostředí v době válečných konfliktů
 • Kampaně zaměřené na vzdělávání a osvětu o významu ochrany ekosystému v době válečných konfliktů
 • Ukázky dokumentárních filmů a fotografií zachycujících dopady válečných konfliktů na naše prostředí.
 • Diskuse s odborníky a aktivisty na téma prevence ničení přírody v době válečných konfliktů a možnosti ochrany přírodních zdrojů
 • Podpora humanitárních organizací, které pracují na minimalizaci dopadů válečných konfliktů.
 • Prezentace inovativních technologií a řešení pro minimalizaci dopadů válečných konfliktů.
 • Kampaně a petice zaměřené na podporu mírového řešení konfliktů a prevenci ničení životního prostředí v době válečných konfliktů.
Statistika znečištění přírody USA armádou.
Zdroj: watson.brown.edu

Organizace, které vystupují proti válkám a podporují prostředí

Organizace, které se angažují v boji proti válkám a zároveň podporují ochranu životního prostředí:

 • Greenpeace – nezisková organizace zaměřená na ochranu přírody a boj proti klimatickým změnám, podporující mírové řešení konfliktů a minimalizaci dopadů válečných konfliktů.
 • Amnesty International – nezisková organizace bojující za lidská práva a zaměřená na minimalizaci dopadů válečných konfliktů na civilisty a faunu.
 • International Committee of the Red Cross (ICRC) – organizace poskytující humanitární pomoc a ochranu pro oběti válečných konfliktů, včetně ochrany životního prostředí.
 • PAX – nezisková organizace bojující za mír a odzbrojení, která se také zaměřuje na prevenci ničení krajiny v době válečných konfliktů.
 • Médecins Sans Frontières (Lékaři bez hranic) – organizace poskytující lékařskou pomoc a humanitární pomoc v oblastech postižených válečnými konflikty, včetně pomoci s dopady na ekosystém.

Jak mohu podpořit prevenci ničení přírody v průběhu válek?

Informujte se – Získávejte informace o tom, jak války a ozbrojené konflikty ovlivňují ekosystém a jakým způsobem mohou být tyto dopady minimalizovány.

Podporujte neziskové organizace – Mnoho organizací se snaží minimalizovat dopady válečných konfliktů na naší krajinu. Podpořte je svými dary nebo se připojte k dobrovolníkům.

Oslovte svého zástupce – Kontaktujte svého zástupce v parlamentu, aby podpořil iniciativy a zákony týkající se prevence ničení životního prostředí v průběhu válek.

Minimalizujte vlastní dopad – Můžete také přispět k minimalizaci dopadů válečných konfliktů na ekosystém tím, že budete minimalizovat svůj vlastní dopad, například tím, že budete používat obnovitelné zdroje energie, snižovat spotřebu vody a výrobu odpadu.

Zapojte se do místních iniciativ – Zapojte se do místních iniciativ a akcí, které se snaží snižovat dopady na faunu a flóru, jako jsou sběry nebezpečných odpadů, ochrana lesů a další.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den prevence ničení ekosystému v průběhu válek?

Každý rok se tento den připomíná 6. listopadu.

Jak války ničí životní prostředí?

Ozbrojené konflikty mají obrovský vliv na přírodu. Nejenom, že při válkách jsou používané chemické zbraně, ale také výroba a distribuce materiálu pro válčení má vliv na omezování fauny a flóry.

Jaké akce se konají na podporu přírody?

Pořádají se konference, přednášky a diskuze s odborníky. Dále se můžete vydat na koncert, charitativní akci, protestní akce a petice.

Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí během války a ozbrojených konfliktů připomíná význam ochrany ekosystému v době konfliktů.

Války a ozbrojené konflikty mají významný dopad na naší krajinu, včetně kontaminace půdy, vody a vzduchu, ztráty biodiverzity a ekonomického růstu.

Proto je důležité podporovat iniciativy, organizace a právní předpisy, které pomáhají minimalizovat dopad konfliktů na přírodu a zároveň podporují mírové řešení sporů.

Každý z nás může přispět k ochraně prostředí tím, že se budeme informovat, podpoříme neziskové organizace, oslovíme své zástupce, minimalizujeme svůj vlastní dopad a zapojíme se do místních iniciativ a akcí.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)