Církevní školství slaví svůj den. Zdůrazňuje přínos a důležitost křesťanských hodnot ve vzdělávacím procesu

Proč se slaví Den církevního školství?

Jaký je historický vývoj církevního vzdělávání?

Jaký je význam katolického učení ve vzdělávacím systému a společnosti?

Základní fakta

Kdy se slavíprvní neděle v září
Kde se slavíEvropa, USA a další státy
Důvod vznikuZvýšit informace o církevním školství

Historie dne věnovanému vzdělávání v církvi

Den církevního školství se slaví v různých zemích a místech po celém světě. Nejvíce zemí slaví tento den první neděli v září. Jsou to:

 • Polsko: Zde se den církevního školství slaví jako „Dzień Edukacji Katolickiej“ a je spojen s různými akcemi, přednáškami a slavnostními bohoslužbami.
 • Slovensko: Tady se tento den slaví jako „Deň cirkvi a cirkevných škôl“ a je příležitostí k setkání církevních škol a jejich rodin.
 • Německo: V některých regionech se tento den slaví jako „Tag des Kirchlichen Schulwesens“ a je zaměřen na oslavu katolického školství a jeho přínosu.
 • Rakousko: Tento den se slaví jako „Tag des katholischen Schulwesens“ a je spojen s různými akcemi a bohoslužbami.
 • USA: V některých částech Spojených států se církevní školství slaví na různá data v průběhu roku, některé katolické školy slaví den školství v první neděli v září.
 • Francie: V rámci katolické církve se první neděli v září slaví „Journée de l’Enseignement Catholique“ (Den katolického vzdělávání) a je zaměřena na uznání a oslavu těchto škol.
 • Slovinsko: Slaví se jako „Dan Cerkvenih Šol“. Je to příležitost k oslavě a uvědomění si významu vzdělávání.
 • Filipíny: V rámci katolické církve na Filipínách se první neděle v září slaví „Catholic Educational Association of the Philippines (CEAP) Sunday“ (Neděle CEAP) jako den projevu podpory a oslavy náboženského školství.
Katolické učení je jiné než klasické státní vzdělávání.
Zdroj: pexels.com

Významné události, které ovlivnily tento den

 • Starověké křesťanství: Od samého počátku křesťanství se vzdělávání stalo důležitou součástí církevního života. První křesťanské komunity měly učitele, kteří předávali náboženské a etické zásady novým věřícím.
 • Klášterní školy: V období středověku hrály kláštery klíčovou roli ve vzdělávání. Klášterní školy byly centry, kde se učilo čtení, psaní, matematika a teologie. Kláštery se staly středisky vzdělanosti a uchováváním starověkých spisů.
 • Univerzity a školy řádů: Ve středověku vznikly církevní univerzity, jako například Boloňská univerzita, Pařížská univerzita nebo Oxfordská univerzita. Tyto instituce poskytovaly vzdělání v různých disciplínách, včetně teologie, filosofie a medicíny. Kromě univerzit církev provozovala také klasické školy a koleje, jako byli jezuité nebo dominikáni.
 • Církevní reformace: V období církevní reformace v 16. století došlo ke změnám v církevním vzdělávání. Reformátoři, jako Martin Luther nebo Jan Amos Komenský, zdůrazňovali význam vzdělání pro každého a podporovali založení škol pro všechny vrstvy společnosti.
 • Moderní doba: V průběhu moderní doby se církevní školství vyvíjelo dál. Katolická církev založila mnoho škol a univerzit po celém světě, které slouží jako instituce s náboženským zaměřením a poskytují kvalitní vzdělání ve všech oblastech.

TOP 5 zajímavostí o dni křesťanské výchovy

 • Původ v Německu: Den křesťanské výchovy, známý také jako „Tag der Christlichen Erziehung“ v němčině, má svůj původ v Německu. Byl zaveden v roce 1950 jako den pro oslavu a povzbuzení křesťanského vzdělávání.
 • Církevní podpora: Tento den je podporován různými církevními organizacemi, zejména v německy mluvících zemích. Církve a školy pořádají bohoslužby, přednášky, setkání a různé akce, které zdůrazňují význam křesťanské výchovy ve vzdělávání.
 • Reflexe křesťanských hodnot: Klade se důraz na reflexi a uznání křesťanských hodnot a jejich aplikaci ve vzdělávání. Školy a církve se zaměřují na to, jak integrovat křesťanské principy a etiku do vzdělávacího procesu a vytvářet prostředí založené na lásce, službě a respektu.
 • Společenství a spolupráce: Přináší příležitost ke vzniku a posílení společenství mezi církvemi, školami, rodinami a dalšími zúčastněnými stranami. Je to čas setkání, sdílení zkušeností a spolupráce ve prospěch křesťanského vzdělávání a formace.
 • Oslovování širší veřejnosti: Příležitost k oslovování širší veřejnosti a prezentování významu křesťanského vzdělávání ve společnosti. V rámci tohoto dne se mohou konat veřejné akce, diskuse, články v médiích a další aktivity, které zvýší povědomí o významu křesťanských hodnot a výchovy v moderním světě.

Církevní školy mohou nabízet základní i střední vzdělání a často mají silný náboženský rozměr ve svých vyučovacích osnovách.

Objevte podobné články

Proč se slaví tento den?

Den katolického vzdělávání se slaví s cílem oslavovat a zdůrazňovat význam církevního školství.

 • Připomenutí hodnot: Slouží k připomenutí hodnot, které jsou součástí náboženského učení. Patří sem víra, etika, morálka a služba druhým. Tento den má za úkol zdůraznit a podpořit tyto hodnoty a jejich význam v kontextu vzdělávání.
 • Oslava vzdělávání: Příležitost k oslavě úsilí a přínosu pedagogů, žáků a rodin, které se angažují v církevním vzdělávání. Je to doba, kdy se může vyjádřit uznání a dík za jejich práci a obětavost.
 • Propagace církevních škol: Tento den slouží také k propagaci škol a jejich výhod. Zvýrazňuje se zvláštní péče a pozornost, kterou tyto školy věnují náboženskému vzdělávání a formaci žáků. Cílem je přitáhnout pozornost rodičů a veřejnosti k těmto školám a ukázat jim, jak mohou být dobrým místem pro vzdělávání.
 • Společenství a jednota: Slouží k posílení společenství mezi církví, školou a rodinou. Tento den může sloužit jako příležitost k setkání, sdílení zkušeností a vzájemné podpory mezi těmito subjekty.

Který den se slaví?

Rokprvní neděle v září
20233. září
20241. září
20256. září
20265. září
20274. září
20282. září
20291. září
20307. září
20316. září
20324. září

Akce konané na den katolického vzdělávání

 • Bohoslužby: Církevní školy pořádají společně bohoslužby, které slouží k díkůvzdání za církevní vzdělávání a modlitbám za učitele, žáky a jejich rodiny.
 • Dny otevřených dveří: Školy pořádají návštěvní dny, kdy jsou školy otevřeny veřejnosti. Rodiče a zájemci o vzdělání mohou navštívit školu, prohlédnout si třídy, setkat se s učiteli a získat podrobnější informace o vyučovacím programu a hodnotách, které škola zdůrazňuje.
 • Konference a semináře: Organizace mohou pořádat konference a semináře zaměřené na různé aspekty vzdělávání. Tato setkání mohou zahrnovat přednášky, diskuse a workshopy zaměřené na pedagogické metody, náboženskou výchovu a etiku ve vzdělávání.
 • Výstavy a prezentace: Žáci a učitelé mohou připravit výstavy a prezentace, které ukazují jejich práci, projekty a aktivity spojené s katolickým vzděláváním. Tato veřejná prezentace může pomoci šířit povědomí o významu církevního školství a ukázat úspěchy a přínosy tohoto typu vzdělávání.
 • Dobročinné akce: Konají se dobročinné akce, které slouží k podpoře a pomocí potřebným. To může zahrnovat sbírky pro charitativní organizace, dobrovolnické práce nebo projekty zaměřené na sociální spravedlnost a službu bližnímu.
Statistické údaje poklesu studentů v katolických školách v USA.
Zdroj: reginaacademies.org

Co vše dělá církev pro vzdělávání lidí?

 • Náboženský základ: Církevní školy se zaměřují na vzdělávání žáků ve víře a hodnotách své náboženské tradice. Náboženský obsah je často začleněn do vyučovacích osnov a pravidelně se konají náboženské obřady a modlitby.
 • Morální výchova: Klade se důraz na morální výchovu a vývoj charakteru žáků. Učitelé a výchovní pracovníci vytvářejí prostředí, které podporuje etické chování, zodpovědnost a službu druhým.
 • Vysoké standardy vzdělávání: Velké nároky na akademickou kvalitu vzdělání. Učitelé se snaží poskytovat vysokou úroveň vyučování ve všech předmětech a připravovat žáky na úspěch ve světě.
 • Komunitní duch: Církevní školy často vytvářejí komunitní prostředí, ve kterém se žáci, učitelé a rodiče aktivně podílejí na vzdělávacím procesu. Může to zahrnovat společné bohoslužby, dobrovolnickou práci a další aktivity spojené s církevní komunitou.
 • Otevřenost různorodosti: I když je náboženský rozměr důležitý, mohou být přijímáni žáci a zaměstnanci různého náboženství.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Den církevního školství?

Každý rok se tento den slaví první neděli v září.

Proč se oslavuje katolické školství?

Učení v rámci katolické církve je velmi důležité a pro komunitu věřícím klíčové. Proto se každý rok toto vzdělávání po celém světě oslavuje a veřejnosti se poskytují informace o tom, jaké učební metody náboženství nabízí.

Jaké země slaví tento den?

Po celém světě je hned několik zemí, které slaví den katolického vzdělávání. Jedná se o země, kde je křesťanství rozšířeno. Tento den se může slavit i v jiné dny než v září. Země kde se slaví: Polsko, Německo, USA, Velká Británie, Polsko, Rakousko, Filipíny.

Den církevního školství, který se slaví první neděli v září, přináší možnost reflektovat a oslavovat význam tohoto vzdělávání ve společnosti.

Je to den, kdy se církevní školy a komunity spojují, aby zdůraznily svou misi poskytovat vzdělání založené na křesťanských hodnotách a principech.

Tento den nabízí příležitost k povzbuzení a podpoře pedagogů, studentů a jejich rodin, a také k vyjádření vděčnosti za významný přínos katolického školství pro formaci a rozvoj jednotlivců.

Slavení Dne náboženského školství také přináší povědomí o potřebě respektovat a uznávat křesťanské hodnoty ve vzdělávání a podporovat spolupráci mezi církvemi, školami a širší společností.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)