Co přináší Mezinárodní den biologické rozmanitosti? Jaké jsou inovace pro ochranu biodiverzity?

Oslavte Mezinárodní den biologické rozmanitosti 22. května.

Jak silně vzrůstají obavy o přírodní prostředí a biodiverzitu?

Jak se mění biologická rozmanitost?

Proč je budoucnost tak důležitá, a co nás čeká?

Základní fakta

Kdy se slaví22. května
Kde se slavícelosvětově
Původ vznikuUSA
Datum vzniku1993

Historie a význam Mezinárodního dne biologické rozmanitosti

Byl založen v roce 1993 Valným shromážděním Organizace spojených národů jako reakce na rostoucí obavy o ochranu přírodního prostředí a ochranu biodiverzity. Tento den je oslavován každoročně 22. května a slouží k podpoře povědomí o významu biologické diverzity pro život na Zemi.

Biologická rozmanitost zahrnuje všechny druhy rostlin a živočichů, jejich genetické rozmanitosti, ekosystémy, které tyto druhy obývají, a ekologické procesy, které je spojují. Biologická rozmanitost je klíčová pro udržení životního prostředí a zajištění zdrojů pro všechny druhy včetně lidí.

Také připomíná potřebu spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni pro dosažení cílů udržitelného rozvoje, které jsou součástí Agendy 2030 OSN. Biologická rozmanitost je klíčovým faktorem pro dosažení těchto cílů, zejména v oblastech, jako jsou potravinová bezpečnost, zdraví, voda, klimatická změna a udržitelný rozvoj.

V současné době se biologická rozmanitost stává stále více ohroženou kvůli lidským aktivitám, jako jsou kácení lesů, znečišťování, změna klimatu a přemnožení invazivních druhů. Mezinárodní den biologické různorodosti nás proto vyzývá k ochraně a zachování této jedinečné a křehké soustavy života na naší planetě.

Pokud vás zajímá více informací o aktuální situaci nebo o Úmluvě o biologické diverzity, přečtěte si oficiální informace ze zdroje The Convention on Biological Diversity.

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Pondělí22. května 2023
Středa22. května 2024
Čtvrtek22. května 2025
Pátek22. května 2026
Sobota22. května 2027
Pondělí22. května 2028
Úterý22. května 2029
Středa22. května 2030
Čtvrtek22. května 2031
Sobota22. května 2032

Ohroženost biologické diverzity

Biologická rozmanitost je v současné době vystavena mnoha hrozbám a rizikům.

  • Ztráta přirozeného prostředí: lidské aktivity, jako je kácení lesů, urbanizace a zemědělská činnost, ničí přirozené prostředí a habitaty pro mnoho druhů rostlin a živočichů.
  • Znečištění: znečištění vzduchu, vody a půdy může mít vážné dopady na biodiverzitu. Například kyselé deště mohou zničit lesy a zvýšené hladiny dusičnanů v půdě mohou mít škodlivý vliv na mnoho druhů rostlin.
  • Klimatická změna: změna klimatu má zásadní dopad na biologickou rozmanitost. Teplotní extrémy, změny srážek a rychlosti proudění vzduchu mohou mít negativní dopad na rostliny a živočichy a vyvolat migraci druhů do nových oblastí.
  • Nadměrný lov a rybolov: přemíra lovu a rybolovu může způsobit pokles populací živočichů, což může vést k vyhynutí některých druhů.
  • Invazivní druhy: invazivní druhy jsou druhy, které jsou přivezeny do nového prostředí a rychle se tam šíří, čímž konkuruje místním druhům a způsobuje jejich úbytky.
  • Genetická degradace: ztráta genetické rozmanitosti v populacích druhů může způsobit snížení adaptability a odolnosti těchto druhů vůči změnám prostředí.

Ohrožení biologické rozmanitosti má vážné následky pro celou planetu. Snížení počtu druhů rostlin a živočichů může mít nepředvídatelné dopady na ekosystémy, jako je omezení potravních řetězců, šíření chorob, narušení rovnováhy klimatu a zhoršení kvality životního prostředí. Je proto důležité, aby se vlády, organizace a jednotlivci snažili o ochranu a zachování biologické diverzity a zamezili jejímu nadměrnému úbytku.

Lesní krajina u vody při západu slunce.
Zdroj: Pixabay.com

Změna v oblasti ochrany biologické různorodosti

V posledních letech se v oblasti ochrany biologické diverzitystalo mnoho pozitivních změn. Mezinárodní společenství si stále více uvědomuje, jak důležitá je biologická rozmanitost pro zdraví planety i lidí.

Jedním z klíčových momentů v oblasti ochrany biologické rozmanitosti byla ratifikace Úmluvy OSN o biologické diverzity v roce 1992. Úmluva stanovila cíle a zásady pro ochranu a udržení biologické rozmanitosti a její udržitelné využívání. Kromě toho byl v roce 2010 vyhlášen Mezinárodní rok biologické rozmanitosti, který měl připomenout důležitost této problematiky.

V posledních letech se také výrazně zvýšil počet chráněných oblastí, jako jsou národní parky, přírodní rezervace a biosférické rezervace. Tyto oblasti mají za cíl ochránit přírodní prostředí a podpořit obnovu druhů a habitatů.

Dále se prosazuje koncept udržitelného rozvoje, který zdůrazňuje důležitost zohledňování ekologických aspektů při rozhodování o hospodářském a sociálním rozvoji. Kromě toho se rozvíjí i nové technologie a postupy, které umožňují snížení negativního dopadu lidských aktivit na biologickou rozmanitost.

Objevte podobné články

Budoucnosti biologické diverzity

Budoucnost biologické rozmanitosti je nejistá a závisí na mnoha faktorech, včetně lidského chování a klimatických změn. Pokud budeme pokračovat v současných trendech a nezměníme náš přístup k přírodě, hrozí ztráta mnoha druhů a celých ekosystémů.

Klimatické změny jsou jednou z největších hrozeb pro biologickou rozmanitost. Zvyšování teploty a klesající srážky mohou mít vliv na migraci druhů a změny v jejich rozšíření. Kromě toho se očekává, že extrémní klimatické podmínky, jako jsou sucha, záplavy a bouřky, budou stále častější a intenzivnější, což může vést k vymizení některých druhů.

Dalším problémem je nadměrné využívání přírodních zdrojů, jako jsou lesy, řeky a moře, a intenzivní zemědělství a rybolov. Tyto lidské aktivity vedou ke ztrátě habitatů a snižování početnosti mnoha druhů. Navíc nadměrné využívání zdrojů může mít negativní dopad na samotné lidské společnosti, například snižováním produktivity zemědělských ploch a zvyšováním rizika přenosu nemocí.

Nicméně, existují také pozitivní signály, jako jsou zvyšující se úsilí o ochranu biologické diverzitya zvyšující se povědomí o její důležitosti. Mezinárodní společenství se snaží podporovat udržitelné způsoby využívání přírodních zdrojů a výstavbu chráněných oblastí. Kromě toho se vyvíjejí nové technologie a postupy, které umožňují snížení negativního dopadu lidských aktivit na biologickou rozmanitost.

Je nezbytné pokračovat v úsilí o ochranu a udržení biologické rozmanitosti, abychom zajistili její přežití pro budoucí generace.

What future is there for global biodiversity?
Zdroj: YouTube.com

Jak oslavit biologickou rozmanitost

  • Konání vzdělávacích akcí a seminářů zaměřených na problematiku ochrany biologické diverzity a biodiverzity. Tyto akce mohou být určeny pro veřejnost, pro studenty a žáky, ale i pro odbornou veřejnost.
  • Zorganizování ochranářských akcí jako je čištění místních přírodních oblastí, zalesňování nebo vysazování rostlin a stromů, výsadba květinových nebo bylinných zahrádek, ochrana zvířat a jejich přirozeného prostředí.
  • Propagace udržitelného způsobu života a spotřeby, která neohrožuje biologickou rozmanitost. Může se jednat o výměnu zkušeností v oblasti ekologického zemědělství, používání obnovitelných zdrojů energie nebo propagace bio produktů.
  • Organizace kulturních akcí, jako jsou výstavy fotografií a uměleckých děl, které zdůrazňují krásu a důležitost biologické diverzity pro lidské bytí.

Zajímavosti o dni biologické diverzity

Podle údajů Mezinárodního svazu ochrany přírody je přibližně 27 % všech druhů ohroženo vymizením.
Biologická rozmanitost poskytuje mnoho ekonomických přínosů, jako jsou turismus, zemědělství a farmacie. Například většina léčivých látek pochází z přírody a mnoho rostlin a zvířat má ekonomický potenciál jako zdroj potravy nebo vláken.
Na celém světě existuje přibližně 200 000 chráněných oblastí, které pokrývají 15 % souše a 7 % mořských oblastí. Tyto oblasti chrání mnoho ohrožených druhů a ekosystémů.
V roce 2010 byl zahájen program Aichi cíle, který si klade za cíl snížit ztrátu biologické rozmanitosti do roku 2020. Bohužel, většina těchto cílů nebyla dosažena, a proto byl v roce 2020 zahájen nový program na období let 2021-2030, tzv. Post-2020 globální rámec pro biologickou rozmanitost.
Mezi největší a nejznámější ekosystémy patří například Amazonský prales, korálové útesy, tundry, savany nebo deštné pralesy. Každý z těchto ekosystémů hostí tisíce druhů rostlin a živočichů.
Oceány pokrývají více než 70 % povrchu Země a obsahují největší množství živých organismů na světě. Nicméně, oceány a jejich ekosystémy jsou stále více ohroženy lidskou aktivitou, jako je nadměrný rybolov a znečištění.

Často kladené otázky

Co je biologická rozmanitost, a proč je důležitá její ochrana?

Označuje různorodost života na Zemi, zahrnující druhy rostlin, zvířat a mikroorganismů, ale také genetickou a ekologickou diverzitu. Je zdrojem potravy, léčiv, surovin a mnoha dalších ekonomických přínosů. Dále je důležitá pro udržení fungování ekosystémů, zachování biodiverzity a genetické variability a také pro prevenci změn klimatu.

Jaký je význam dne biologické různorodosti?

Tento den upozorňuje na důležitost ochrany biologické diverzity, a tím i na potřebu přijetí opatření na její zachování. Tento den slouží jako příležitost pro organizace, vlády a jednotlivce na celém světě, aby přemýšleli o svém dopadu na přírodu a přijali kroky k ochraně biodiverzity.

Jak může každý z nás přispět k ochraně biologické diverzity?

Každý z nás může přispět k ochraně biologické různorodosti například tím, že se bude snažit minimalizovat svůj ekologický otisk, podporovat recyklaci a používání obnovitelných zdrojů energie, nakupovat potraviny a produkty s ohledem na životní prostředí a podporovat organizace a iniciativy, které se věnují ochraně biodiverzity.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)