Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy přináší doporučení pro jednotlivce, společnosti i vlády jak chránit ozónosféru

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy slouží k osvětlení významu ozónové vrstvy pro naše životní prostředí a k uznání úspěchů dosažených díky Montrealskému protokolu.

Znáte Montrealský protokol a víte k čemu slouží?

Víte jakou část zaujímá ozónová vrstva ve stratosféře?

Může jedinec ovlivnit ozónovou vrstvu?

Základní fakta

Kdy se slaví16. září
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku1994
Důvod vznikuzvýšit povědomí o nutnosti chránit ozónovou vrstvu

Historie dne věnovanému ozónové vrstvě

V roce 1994 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 16. září Mezinárodním dnem ochrany ozónové vrstvy (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). Cílem tohoto dne je připomenout význam ochrany ozónové vrstvy a uznat úspěchy dosažené díky Montrealskému protokolu a dalším mezinárodním úsilím na ochranu ozónové vrstvy.

Historie dne věnovanému ozónové vrstvě sahá až do roku 1987, kdy byla podepsána mezinárodní dohoda známá jako Montrealský protokol. Tento protokol se týkal ochrany ozónové vrstvy a omezení používání látek, jako jsou chlorofluorouhlovodíky (CFC), halony a bromované uhlovodíky, které ničí ozónovou vrstvu v atmosféře.

Ochrana ozónové vrstvy je klíčová
Zdroj: istockphoto.com

Montrealský protokol

Montreálský protokol je mezinárodní dohoda podepsaná v roce 1987, která má za cíl omezit používání látek, které poškozují ozonovou vrstvu Země. Konkrétně se jedná o halogenované uhlovodíky, jako jsou freony, které se používaly v chladicích zařízeních, aerosolových sprejích a dalších průmyslových aplikacích.

Montreálský protokol stanovuje postupné snižování používání těchto látek s cílem dosáhnout kompletního zákazu výroby a používání těchto látek. Dohoda se ukázala jako úspěšná, protože počet ozonových děr v atmosféře se začal postupně snižovat.

Montreálský protokol byl doplněn a rozšířen dalšími mezinárodními dohodami, jako je například Kodaňský dodatek, který přidal další látky, které poškozují ozonovou vrstvu. Tento dodatek byl podepsán v roce 1992 a následně ratifikován všemi signatářskými zeměmi.

Více informací o tomto protokolu se dozvíte na stránkách organizace spojených národů.

TOP 5 zajímavostí o světovém dni ozónové vrstvy

Ochrana ozonové vrstvy nabízí hned několik zajímavých informací, které vám přinášíme:

 • Ozónová vrstva blokuje většinu škodlivých ultrafialových (UV) paprsků ze Slunce a umožňuje nám žít na Zemi bez rizika předávkování UV zářením.
 • Toho, že se ozónová vrstva více ztrácí, než se stačí znovu tvořit, se začali zabývat vědci v 60. letech 20. století.
 • V roce 1985 byla kritická situace nad Antarktidou kdy se ozónová díra začala zvětšovat a vrstva poklesla na polovinu
 • Ozónová vrstva byla poškozena používáním látek, jako jsou chlorofluorouhlovodíky (CFC). Používaly se v různých průmyslových továrnách, včetně chladicích zařízení a sprejů.
 • Od roku 2000 se koncentrace ozonu v ozónové vrstvě začaly zvyšovat a ukazuje se, že se ozónová vrstva pomalu zotavuje díky opatřením přijatým na ochranu ozónu.

Každý rok jiné téma

Od roku 1994 se Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy slaví každoročně a každý rok má své specifické téma. Tato témata se zaměřují na různé otázky spojené s ochranou ozónové vrstvy a její obnovou, včetně zvyšování povědomí o problematice ozónové vrstvy, podpory inovativních řešení a motivace k dalším krokům v ochraně ozónové vrstvy.

Velikost ozónové díry od roku 1971
Zdroj: seforall.org

Proč se slaví den věnovaný ozónu?

Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí veřejnosti o problémech spojených s ochranou ozónové vrstvy a podpořit mezinárodní spolupráci v této oblasti.

 • Prevence zdravotních problémů: Ochrana ozónové vrstvy je důležitá k prevenci zdravotních problémů spojených s nadměrným vystavením se UV záření, jako jsou rakovina kůže a katarakta (šedý zákal).
 • Globální problém: Ochrana ozónové vrstvy je globální problém, který vyžaduje spolupráci celého světa.
 • Závazek k ochraně: Den ozónové vrstvy podporuje závazek jednotlivců, firem a vlád ke snižování emisí látek, které poškozují ozónovou vrstvu.
 • Podpora udržitelnosti: Mezinárodní den ozónové vrstvy připomíná důležitost udržitelného rozvoje a podporuje ekologicky šetrné a udržitelné hospodaření.

Který den se slaví?

Rok16. září
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Objevte podobné články

Akce konané na podporu ochrany ozónové vrstvy

Světové organizace pořádají po celém světě mnoho zajímavých akcí, některé nejzajímavější z nich jsou:

 • Vzdělávací akce: Mnoho organizací pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, školy a firmy s cílem zvýšit povědomí o důležitosti ochrany ozónové vrstvy a o tom, jak každý může pomoci.
 • Kampaně a petice: Různé organizace uspořádají kampaně a petice, které podporují ochranu ozónové vrstvy. Tyto kampaně mohou být zaměřeny na různá témata. Například snížení používání látek ničících ozón nebo podpora udržitelného rozvoje.
 • Konference a semináře: V této době mnoho organizací pořádá konference a semináře na téma ochrany ozónové vrstvy. Tyto akce jsou obvykle určeny pro odborníky v této oblasti a zaměřují se na poslední výzkum a inovace v oblasti ochrany ozónové vrstvy.
 • Ekologické projekty: Některé organizace spolupracují s vládami a místními komunitami na realizaci ekologických projektů. Například výsadba stromů, úprava krajiny a vytváření ekologicky šetrných městských oblastí.
 • Oslovování veřejnosti: využívají se sociální média a různé online platformy k oslovování veřejnosti a ke sdílení informací o důležitosti ochrany ozónové vrstvy.
 • Zajímavé soutěže a hry: pořádají se soutěže a hry, které mají za cíl zábavnou formou vzdělávat lidi o ochraně ozónové vrstvy.
 • Vědecké experimenty: provádějí se vědecké experimenty, které demonstrují účinky různých látek na ozónovou vrstvu a propagují vědecké poznání.
 • Ekologické programy pro firmy: programy pro firmy, které pomáhají snižovat dopad jejich činnosti na ozónovou vrstvu a podporují udržitelný rozvoj.
 • Charitativní akce: pořádají se charitativní akce s cílem získat finanční prostředky pro podporu ochrany ozónu.

Organizace, které se starají o ochranu zemského obalu

Ozonové vrstvě se věnuje několik desítek globálních organizací, pojďme se podívat na některé z nich:

 • Světová meteorologická organizace (WMO) – koordinuje výzkum ozónové vrstvy a sledování stavu ochrany ozónu v atmosféře.
 • Organizace spojených národů (OSN) – prostřednictvím svého programu pro životní prostředí (UNEP) vydává mezinárodní dohody a usnesení na ochranu ozónové vrstvy.
 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) – poskytuje technickou podporu a výzkumné projekty k ochraně ozónové vrstvy.
 • Mezinárodní panel pro změnu klimatu (IPCC) – poskytuje vědecké informace a doporučení na ochranu ozónové vrstvy. Vede k celkovému zlepšení stavu životního prostředí.

Tyto organizace spolupracují na monitorování stavu ozónové vrstvy a na vytváření mezinárodních dohod a opatření k její ochraně. Díky těmto snahám se podařilo omezit používání látek ničících ozón.

Zachování ozónové vrstvy je klíčový prvek pro ochranu našeho životního prostředí.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva je důležitou součástí zemské atmosféry, která se nachází v horní části stratosféry v nadmořské výšce 10-50 km. Tato vrstva obsahuje zvýšené množství molekul ozonu (O3), které absorbují škodlivé ultrafialové (UV) záření slunce.

Hlavní funkcí ozónové vrstvy je tedy chránit život na Zemi před nebezpečným UV zářením. UV záření může způsobovat poškození DNA a může mít negativní dopad na zdraví lidí i zvířat. Kromě toho může UV záření také poškozovat rostliny a způsobovat degradaci materiálů, jako jsou plasty a textilie.

Ozónová vrstva tedy plní klíčovou roli v ochraně života. Proto je důležité chránit a obnovovat tuto vrstvu prostřednictvím snižování emisí látek, které ji poškozují. Podporovat výzkum a vývoj ekologicky šetrných technologií a materiálů.

Informace o ozónové vrstvě
Zdroj: genevaenvironmentnetwork.org

Jak může jednotlivec přispět k ochraně ozonové vrstvy?

Organizace společně s odborníky vydaly pár rad, jak může člověk přispět k ochraně ozonové vrstvě, celkově zlepšit ovzduší a ochránit přírodu.

 • Používejte ekologicky šetrné spotřebiče: Vyberte si spotřebiče, které neobsahují látky, které poškozují ozónovou vrstvu, jako jsou chladiva a rozpouštědla.
 • Omezte používání aerosolů: Omezte používání aerosolů, které obsahují látky, které poškozují ozónovou vrstvu. Místo toho používejte alternativy jako jsou spreje bez obsahu CFC.
 • Správně likvidujte staré spotřebiče: Staré spotřebiče, které obsahují látky poškozující ozónovou vrstvu, jako jsou chladiva, by měly být správně likvidovány v souladu s místními předpisy.
 • Podpořte alternativní zdroje energie: Podporujte alternativní zdroje energie, jako jsou solární a větrné elektrárny, které přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů a snižují potřebu spalování fosilních paliv.
 • Zlepšete energetickou účinnost: Zlepšete energetickou účinnost vašeho domova a vašich spotřebičů. Méně spotřebovaná energie znamená méně emisí skleníkových plynů.
 • Nakupujte udržitelně: Nakupujte produkty s minimálním dopadem na životní prostředí a podporujte firmy, které mají ekologické závazky.
 • Recyklujte: Recyklujte odpad a minimalizujte množství odpadu, který končí na skládce.
 • Vzdělávejte se: Vzdělávejte se o problematice ochrany ozónové vrstvy a propagujte vzdělávání v této oblasti.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den ochrany ozónové vrstvy?

Každý rok si připomínáme důležitost ozónové vrstvy 16. září.

Jaké akce se konají na podporu ozónu?

Po celém světě se můžete zúčastnit mnoha akcí, které se snaží zvýšit povědomí o důležitosti ozónové vrstvy na náš život. Konají se semináře, konference, ekologické projekty, besedy na školách nebo vědecké experimenty.

Jak pomoci zacelit ozónovou díru?

Můžete se zapojit do mnoha světových projektů nebo se zaměřit na svou domácnost. Recyklujte, nepoužívejte CFC ve sprejích, zlikvidujte dle předpisů staré spotřebiče, věnujte finanční prostředky k podpoře organizací.

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy je důležitou příležitostí nejen k oslavě úspěchů, kterých jsme v ochraně ozónové vrstvy dosáhli, ale také k zamyšlení nad tím, co je třeba udělat v budoucnosti. Je to také připomínka toho, že i malé kroky mohou mít velký dopad na naši planetu.

Každý z nás může přispět k ochraně ozónové vrstvy a celkově ke zlepšení stavu životního prostředí. Je důležité, abychom si uvědomili, že každý den můžeme přispět k ochraně ozónové vrstvy. Snažme se snižovat svou stopu uhlíku, nakupovat ekologické produkty a využívat obnovitelné zdroje energie.

Každý z nás má v této věci svůj díl odpovědnosti. Právě Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy nám připomíná, jak důležité je naši planetu chránit.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)