Ženy mají svůj mezinárodní den, který slavíme 8. března. Připojte se k oslavám, ať jste kdekoliv na světě

Věděli jste, že až 40 miliard hodin stráví africké ženy sběrem vody v subsaharské Africe?

Nebo, že ⅔ ze 796 milionů negramotných lidí na světě jsou ženy?

Že jedna ze tří žen na celém světě zažívá násilí?

Pojďte si s námi přečíst o Mezinárodním dni žen a o způsobech, jakými můžeme i my přispět k boji za rovná práva žen. 

Kdy se slaví Mezinárodní den žen?Mezinárodní den žen se slaví každoročně 8. března.
Kdy se konal první Mezinárodní den žen v historii?19. března 1911 v několika evropských zemích a USA.
Kdo a kdy tento den ustanovil oficiálně?Konkrétně 8. březen byl ustanoven Organizací spojených národů v roce 1975
Jaký je význam MDŽ?Je příležitostí k uvedení do popředí témat, jako jsou rovné platy, diskriminace na pracovišti a domácí násilí. Mezinárodní den žen se také používá jako příležitost k ženských osobností, které se významně podílely na boji za rovnoprávnost žen
Profily žen různých barev kůže
Zdroj: ials.blogs.sas.ac.uk

Mezinárodní den žen se slaví po celém světě více než sto let

Mezinárodní den žen se slaví po celém světě více než sto let

Na jaký den v týdnu Mezinárodní den žen vychází?

8. března 2023Středa
8.března 2024Pátek
8.března 2025Sobota
8.března 2026Neděle
8.března 2027Pondělí
8.března 2028Středa
8.března 2029Čtvrtek
8.března 2030Pátek
8.března 2031Sobota
8.března 2032Pondělí

Světový den žen – tradice a význam

Susan B. Anthony byla politická aktivistka a obhájkyně za práva žen. Po občanské válce bojovala za 14. dodatek, který měl udělit všem naturalizovaným a rodilým Američanům občanství v naději, že bude zahrnovat i volební právo. Ačkoli byl 14. dodatek ratifikován v roce 1868, stále jim nezajistil hlas. V roce 1869 byla Elizabeth Cady Stanton a Susan B. Anthony založena National Woman Suffrage Association (webové stránky NWSA) – Národní asociace pro volební právo žen, aby pokračovala v jejich boji. 

Portrét Susan B.Anthony, obhájkyně za práva žen
Susan B. Anthony, zdroj: wikipedia.org
Portrét Elizabeth C. Stanton- zakladatelka Národní asociace pro volební právo žen
Elizabeth C. Stanton, zdroj: wikipedia.org

Na počátku 20. století se ženy potýkaly s nerovností v odměňování, nedostatkem volebních práv a byly pracovně přetěžovány. V reakci na to všechno pochodovalo a demonstrovalo v roce 1908 v New Yorku 15 000 žen, aby požadovaly svá volební práva a rovnost platů. V roce 1909 se v souladu s prohlášením Socialistické strany Ameriky slavil první Národní den žen. To se slavilo poslední neděli v únoru až do roku 1913.

Mezinárodní ženskou konferenci zorganizovala v srpnu 1910 Clara Zetkin, německá sufragistka.

A kdo že je sufragistka?

Žena, která se zasazuje o právo žen volit. Slovo „sufragistka“ pochází z latinského slova „suffragium“, což znamená hlasování nebo volbu. Sufragistky se snažily získat volební právo pro ženy v rámci politických kampaní a protestů v 19. a 20. století. Tyto kampaně vedly k tomu, že v mnoha zemích bylo ženám uděleno právo volit.

Sufragistka a politická aktivistka Clara Zetkin na výše zmíněné zorganizované konferenci Socialistického mezinárodního dívčího hnutí v roce 1910 navrhla, aby se pořádal speciální den žen, který by připomínal boj žen za práva a rovnost. Tento návrh byl přijat a první Mezinárodní den žen se konal 19. března 1911 v několika evropských zemích a Spojených státech. 18. srpna 1920 byl ratifikován 19. dodatek a bílé ženy tak konečně získaly právo volit v USA.

Portrét Clara Zetkin- sufragistka a politická aktivistka
Clara Zetkin, zdroj: http://www.hist259.web

OSN v roce 1975 oficiálně ustanovila 8. března jako Mezinárodní den žen a od té doby se každoročně po celém světě pořádají jak nejrůznější akce, tak i demonstrace, které připomínají boj žen za práva a rovnost, a podporují rovnost pohlaví.

Mezinárodní den žen se stal příležitostí k diskusi o problémech, kterým ženy čelí, a k představení návrhů na jejich řešení.

Osvobozenecké hnutí žen 

Osvobozenecké hnutí žen, které se zasazovalo o právo žen volit, probíhalo po celém světě během 19. a 20. století. Hnutí se skládalo z různých skupin a organizací, které se snažily získat právo pro ženy volit prostřednictvím politických kampaní a protestů.

Toto úsilí vedlo k přijetí zákona o volebních právech, který nakonec všem ženám umožnil volit. 

Odkdy smí ženy volit napříč Evropou?

Velká Británie1918
Dánsko1915
Švédsko1919
Německo1918
Rakousko1918
Sovětské Rusko1917
Norsko1913
Finsko1919
Nizozemsko1919
Lucembursko1919
Francie1944
Itálie1945
Belgie1948
Švýcarsko1971

Jak můžeme vidět v tabulce, většina evropských zemí zavedla volební právo pro ženy mezi lety 1913–1920. Poté vidíme zhruba 20 a více letou pauzu, a teprve posléze, ke konci druhé světové války, se přidávají další země a ženám dávají volební právo. Velkou výjimku ale představuje Švýcarsko

Věděli jste, že švýcarské ženy měly právo volit teprve až od roku 1971? 

Odkdy volí ženy u nás?

Ženy v dnešní České republice získaly právo volit v roce 1918, kdy bylo zavedeno všeobecné volební právo. Toto rozhodnutí bylo součástí vzniku první Československé republiky po skončení první světové války. Tento krok byl důsledkem dlouhodobého boje ženských hnutí a organizací, které se snažily o rovnost práv mezi muži a ženami.

Proč je 8. březen pro ženy tak důležitý?

Mezinárodní den žen (8. března) je celosvětový den oslavující historické, kulturní a politické úspěchy žen. 

Tento den byl také oslavován na podporu přijetí opatření proti genderové nerovnosti po celém světě. 

Toto je ten pravý den, kdy můžeme ocenit úsilí a úspěchy žen po celém světě! 

Objevte podobné články

Jaké jsou tradice MDŽ?

Když se ženy na Mezinárodní den žen sejdou, aby oslavily pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů a ženských práv, dostává se jim hojné podpory od mužů, kteří jim dávají  zpravidla květiny nebo jiné dárky. Tato tradice se rozšiřuje i na vzdělávací instituce a pracoviště. Inspirativní ženské vedoucí a ženy s úspěšnými příběhy v různých oblastech života jsou kladeny do centra pozornosti, aby povzbudily a ovlivnily ostatní ženy po celém světě.

Oproti tomu ve Španělsku a Turecku se v tento den konají politické aktivity a protesty. Cílem je motivovat politiky a zákonodárce ke změně. V Číně mají ženy často půl dne volno v práci a obecně se jim dostává zvláštního zacházení v práci i doma.

Aktivity na podporu Mezinárodního dne žen

 • Demonstrace a pochody za rovná práva žen
 • Přednášky a semináře o tématech týkajících se rovnosti pohlaví a boje proti násilí na ženách
 • Kulturní a umělecké akce, jako jsou výstavy a koncerty, které připomínají a uctívají ženské hrdinky a aktivistky
 • Srazy a setkání, kde se ženy a dívky mohou sdružovat a diskutovat o svých zkušenostech
 • Sociální a charitativní akce, jako jsou sbírky pro ženské organizace nebo projekty podporující ženskou nezávislost a samostatnost
 • Osobní aktivity jako jsou meditace, cvičení nebo sebevzdělávání, které podporují sebeúctu a sebevědomí žen.

Zajímavosti o Mezinárodním dni žen:

 • Každý rok je Mezinárodní den žen věnován jinému tématu, například boji proti násilí na ženách nebo podpoře ženského podnikání.
 • V některých zemích je Mezinárodní den žen státním svátkem a je slaven stejně jako Den práce nebo Den nezávislosti.
 • Mnoho zemí po celém světě slaví Mezinárodní den žen jako den, kdy se vyzdvihuje a oceňuje práce a úspěchy žen a dívek.

Témata Mezinárodního dne žen 

Například tématem pro Mezinárodní den žen 2022 bylo „Gender a zdraví: zlepšení zdravotní péče pro ženy a dívky – vytváření rovných příležitostí“. Toto téma se zaměřuje na zlepšení zdravotní péče pro ženy a dívky a zajištění rovných příležitostí pro všechny, bez ohledu na pohlaví.

Tato kampaň se snaží upozornit na to, že ženy a dívky často čelí diskriminaci při přístupu ke zdravotní péči, což často vede k horším zdravotním problémům a nižšímu životnímu standardu. Cílem je zlepšit přístup žen a dívek ke zdravotní péči, zlepšit jejich zdraví a snížit rozdíly ve zdravotním stavu mezi muži a ženami.

Sledovat aktuální témata můžete na stránkách internationalwomensday.com  

Jak se k MDŽ může připojit veřejnost?

 • Kdokoliv se může zúčastnit demonstrací a pochodů. Ve městech po celém světě se konají demonstrace a pochody, které podporují rovnost pohlaví a bojují proti diskriminaci a násilí na ženách. Účast na těchto akcích pomáhá posílit hlas žen a dává najevo, že rovnost pohlaví je velmi důležitá.
 • Připojení se k online kampaním: Existuje mnoho online kampaní, které se konají k příležitosti Mezinárodního dne žen, jako například hashtagové kampaně na sociálních sítích nebo virtuální demonstrace. Tyto kampaně pomáhají šířit informace a posílit hlas žen nejen v online světě. 
 • Kdokoliv může navštívit přednášku či se zúčastnit diskuze o tématech týkajících se rovnosti pohlaví, boji proti násilí na ženách nebo o podpoře ženského podnikání.
 • Podpora ženských organizací. Kdokoliv může podpořit ženské organizace, které bojují za práva žen a ze jejich rovnocenné postavení na trhu práce. Tyto organizace uvítají finanční dary nebo dobrovolnickou činnost. 

Zajímavosti z USA

K červenci 2015 žije v USA 163,2 milionu žen.

Z toho je:

24 % – procento žen v Senátu USA.

29 % – procento žen ve státních legislativních křeslech.

Největší problémy, kterým čelily americké ženy v roce 2017 

Nerovné odměňování23%
Schopnost sladit děti a kariéru22%
Sexuální násilí15%
Sexuální objektivizace15%
Reprodukční práva11%
Nedostatečné zastoupení v politice7%
Nedostatečné zastoupení ve vedení podniku6%

A rok 2018?

Sexuální násilí38%
Sexuální objektivizace35%
Nerovné odměňování34%
Schopnost sladit děti a kariéru32%
Nedostatečné zastoupení ve vedení podniku20%
Reprodukční práva19%
Nedostatečné zastoupení v politice16%

Jak je patrné z tabulek, stále více žen se potýká s nějakým druhem společenského „problému“. Pro srovnání uvádíme rok 2017 a rok 2018. 

Ačkoliv v obou případech je škála problémů totožná, významně se liší jejich procentuální zastoupení. V roce 2017 se na prvních třech pozicích objevily problémy jako:

 • nerovné odměňování,
 • schopnost sladit děti a kariéru,
 • sexuální násilí,

kdy sexuální násilí zaujímá třetí pozici. A zdá se, že rok 2018 byl ještě poněkud horší! Oblast sexuálního násilí totiž zaujímá ještě se sexuální objektivizací první dvě pozice a na třetím místě se teprve objevuje nerovnoměrné odměňování. Lze toto považovat za pozitivní vývoj? Posuďte sami. 

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den žen?

Mezinárodní den žen se slaví 8. března každý rok.

Proč se slaví Mezinárodní den žen?

Mezinárodní den žen se slaví, aby se uctila historie bojů a úspěchů žen za rovná práva a podpořilo se další zlepšování jejich postavení ve společnosti.

Jak se slaví Mezinárodní den žen?

Mezinárodní den žen se slaví různými způsoby, jako jsou manifestace, přednášky, diskuse, akce a kulturní akce, které ukazují důležitost žen v našem světě a podporují další posun k rovnosti pohlaví.

Autor článku
Aneta Lachout

Jmenuji se Aneta, je mi 33 let a mezi mé největší životní radosti patří hlavně mé dvě malé děti. Během rodičovské dovolené jsem zjistila, že psaní je to, co mně moc baví, u čeho relaxuji a čemu bych se chtěla věnovat i dále. Proto jsem se rozhodla spojit příjemné s užitečným a stala se copywriterkou. Jsem veselá, společenská, miluji zvířata, módu a Netflix. Ve volném čase, pokud se zrovna nevěnuji rodině, pečuji s láskou o naše zvířata, která doma chováme - koně, psy a kočky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)