Jak den proti rozšiřování pouští chrání přírodní zdroje a zlepšuje kvalitu života?

Jaké jsou hlavní příčiny rozšiřování pouští?

Může být ekologické zemědělství klíčový prvek v boji proti rozšiřování sucha?

Jak velký problém představuje sucho? Dopady každý rok řeší Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha.

Základní fakta

Kdy se slaví17. června
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníValné shromáždění OSN
Datum vzniku1994
Důvod vznikuBoj proti důsledkům zvyšování sucha

Historie dne věnovanému boji proti suchu

Každý rok je boji proti suchu věnován jeden den a to 17. června. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1994 s cílem upozornit na vážnost tohoto problému a podpořit mezinárodní spolupráci při boji proti šíření pouští.

Rozšiřování sucha v oblastech světa.
Zdroj: pexels.com

Milníky, které vedly k vyhlášení tohoto dne

 • 1930 – 1940 – Velká hospodářská krize v USA vedla k masivnímu zemědělskému využití v oblasti Velkých plánin v USA. Tento intenzivní zemědělský rozvoj vedl k erozi půdy a vytváření „prašných a písečných“ bouří, které způsobily obrovské škody v oblasti a přispěly k rozšiřování pouští.
 • 1950 – 1970 – Intenzivní využívání vody na rozvoj zemědělství a průmyslu v oblasti Aralského jezera v Kazachstánu a Uzbekistánu vedlo k vysoušení jezera a vytvoření obrovské solné pouště.
 • 1970 – 1980 – V oblasti Sahelu, která se nachází mezi pouští Sahara na severu a savanou na jihu, docházelo k masivnímu odlesňování, které způsobilo degradaci půdy a snížení úrovně vody v řekách a potocích v oblasti.
 • 1994 – Valné shromáždění OSN vyhlásilo 17. červen jako boj proti rozšiřování pouští a sucha, aby upozornilo na vážnost tohoto problému a podpořilo mezinárodní spolupráci při boji proti šíření pouští a sucha.

TOP 4 zajímavosti o dni proti rozšiřování pouští

 • V roce 2021 se tento den zaměřil na téma obnovy půdy a podporu udržitelného využívání přírodních zdrojů, což je klíčové v boji proti šíření pouští a sucha.
 • Podle Organizace spojených národů se každou minutu ztrácí 23 hektarů obdělávatelné půdy v důsledku nevhodného využívání zemědělství, klimatických změn a jiných faktorů.
 • V rámci oslav tohoto dne se konají různé akce a projekty, například vysazování stromů, úklid nevyužívaných oblastí a podpora udržitelného zemědělství.
 • Rozšiřování pouští a sucha má negativní dopad na mnoho aspektů lidského života, jako jsou potravinová bezpečnost, zdraví, hospodářský růst a stabilita oblastí postižených tímto jevem.

Proč se slaví den za potlačení sucha?

Tento den je věnován boji proti neúrodnosti půdy, erozi, sucha a dalším problémům spojeným s rozšiřováním pouští.

Dále se snaží připomenout význam udržitelného využívání přírodních zdrojů, jako jsou voda, lesy a půda, a podpořit iniciativy na boj proti nekontrolovanému využívání těchto zdrojů, což může vést k nevratné degradaci půdy a klimatickým změnám.

Hlavní cíle tohoto dne

 • zvyšování povědomí o rozšiřování pouští a sucha
 • posilování úsilí v boji proti tomuto jevu
 • podpora spolupráce na mezinárodní úrovni, aby se zajistilo udržitelné využívání přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí

Který den se slaví?

Rok17. června
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Objevte podobné články

Akce konané v den proti rozšiřování pouští

 • Vysazování stromů a zlepšování kvality půdy: konají se akce vysazování stromů, které pomáhají zlepšovat kvalitu půdy a snižovat riziko vysychání půdy.
 • Organizují se workshopy zaměřené na udržitelné zemědělství a vodohospodářské projekty.
 • Praktické úklidové akce: organizují se praktické úklidové akce. Účastníci pomáhají odstraňovat nevyužívané materiály a vylepšovat kvalitu půdy.
 • Informační kampa: pořádají se semináře, konference, besedy a další akce, které mají za cíl zvýšit povědomí o této otázce a motivovat k podpoře udržitelného využívání půdy.
 • Podpora výzkumu a inovací: v oblasti udržitelného využívání půdy. Tyto projekty mohou pomoci zlepšit využívání vody, snížit erozi půdy a podpořit udržitelné zemědělství.
 • Podpora mezinárodní spolupráce: v rámci této spolupráce mohou být organizovány různé projekty, které mají za cíl podpořit udržitelné využívání půdy v postižených oblastech a snížit riziko rozšiřování pouští a sucha.

Organizace, které se starají o bezpečnost při boji proti klimatickým změnám

 • Světová organizace pro půdu: WOCAT je mezinárodní síť organizací, která se zaměřuje na udržitelné využívání půdy a boji proti rozšiřování sucha.
 • Mezinárodní organizace pro zemědělství: FAO je specializovanou agenturou OSN, která se zaměřuje na podporu udržitelného zemědělství a výživy a boji proti rozšiřování pouští.
 • Světová meteorologická organizace: WMO je specializovanou agenturou OSN, která se zaměřuje na sledování a předpovídání počasí a klimatu. Boj proti suchu je jedním z hlavních cílů WMO.
 • Globální pozemkový společenství: GLTN je mezinárodní aliance organizací, která se zaměřuje na řešení pozemkových otázek a podporu udržitelného využívání půdy.
 • Světová banka: mezinárodní finanční instituce, která se zaměřuje na podporu rozvoje a boje proti chudobě. Mezi její cíle patří také podpora udržitelného využívání půdy.
 • Mezinárodní organizace pro vodu: IWMI je mezinárodní organizace, která se zaměřuje na výzkum a řešení otázek spojených s vodou a půdou, včetně boje proti suchu.
Statistické údaje oblastí s velkým suchem.
Zdroj: WAD

Jak velký problém představuje sucho?

Sucho představuje velký problém pro celou řadu oblastí na světě. Vlivem klimatických změn a člověkem způsobených faktorů, jako je nadměrná spotřeba vody a znečištění životního prostředí, se sucho stává stále častějším a intenzivnějším.

Některé důsledky sucha zahrnují:

 • Zhoršení zemědělské produkce: může mít vliv na zhoršení zemědělské produkce a snížení výnosů plodin. To může mít vážné důsledky pro potravinovou bezpečnost a může vést ke zvýšenému výskytu hladomoru a podvýživy.
 • Omezený přístup k vodě: může omezit přístup k pitné vodě a zhoršit hygienické podmínky. To může vést k rozšíření nemocí a epidemií.
 • Ztráta biodiverzity: může vést ke ztrátě biodiverzity a zhoršení ekosystémů. Tím se zhoršuje i kvalita životního prostředí.
 • Ekonomické dopady: může mít vážné ekonomické dopady, zejména v oblastech, které jsou závislé na zemědělství a vodě. Například může vést ke ztrátám pracovních míst a snížení hospodářského růstu.
 • Sociální napětí: může vést ke sociálnímu napětí a konfliktům v oblastech, kde jsou zdroje vody omezené. To může vést k emigraci a destabilizaci regionu.

Často kladené otázky

Kdy si připomínáme den boje proti rozšiřování sucha?

Každý rok se slaví tento den 17. června po celém světě.

Jaký je význam této události pro životní prostředí?

Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha je klíčovou událostí pro ochranu životního prostředí. Rozšiřování sucha má vážné důsledky pro vodní zdroje, biodiverzitu, zemědělství a energetickou bezpečnost. Přijímání opatření k zastavení tohoto trendu může vést k lepšímu využití přírodních zdrojů a udržitelnému rozvoji.

Jaké jsou příčiny rozšiřování pouští?

Existuje mnoho faktorů včetně nadměrného pastevectví, nadměrné těžby dřeva, nadměrného využívání vodních zdrojů, nadměrného zemědělství, klimatických změn a přeměny krajiny.

Boj proti rozšiřování sucha vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Je důležité zlepšit udržitelné využívání půdy a vody, podporovat ekologické zemědělství, snižovat emise skleníkových plynů a podporovat obnovu ekosystémů.

Důležitou součástí boje proti suchu je i vzdělávání a osvěta o významu ochrany přírodních zdrojů.

Společným úsilím můžeme snížit rozšíření pouští a zlepšit životní podmínky pro všechny.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)