Mezinárodní den tolerance oslovuje přirozenou rozdílnost. Tolerujme se!

Občas je důležité vytvořit kompromis mezi lidmi, aby došlo k domluvě.

Tolerance je něco, s čím se z poloviny narodíme a z poloviny se ji musíme naučit.

Bez ní by nemohla fungovat vláda, rodina ani zaměstnání.

Oslavte Mezinárodní den tolerance 16. listopadu.

Základní fakta

Kdy se slaví16. listopadu
Kde se slavíCelosvětově
Původ vznikuUSA
Datum vzniku1995

Historie a význam Mezinárodního dne tolerance

Byl založen Organizací spojených národů v roce 1995, aby se upozornilo na důležitost tolerance a respektu vůči rozmanitosti a odlišnostem mezi lidmi.

Historie tohoto dne sahá až do roku 1993, kdy OSN vyhlásila Rok tolerance. Tento rok měl za cíl zdůraznit důležitost tolerance jako základního principu pro mír a harmonii ve světě. V roce 1995 pak byla Deklarace principů tolerance přijata jako výsledek této kampaně a Mezinárodní den tolerance byl založen jako významná příležitost k propagaci tolerance a respektu ve společnosti.

OSN také vydává zprávy a dokumenty, které upozorňují na problémy spojené s intolerancí a které nabízejí řešení a doporučení pro zlepšení situace.

V roce 2020 například OSN vydala zprávu nazvanou „Sociální soudržnost v době rozmanitosti: analýza politik a opatření na podporu inkluzivních společností“, která se zabývá výzvami, které přináší různorodost pro společnosti a jakým způsobem mohou být tyto výzvy překonány.

Význam tohoto dne

Význam tohoto dne spočívá v jeho schopnosti upozornit na důležitost tolerance jako klíčového faktoru pro udržení míru. Připomíná lidem, že by měli uznávat a respektovat rozdíly v kulturách, náboženstvích, rasách, sexuálních orientacích a dalších rysůch identity.

Tolerance může přispět k odstranění diskriminace a předsudků vůči jiným lidem a k vytvoření společnosti, ve které jsou všechny názory a pohledy na svět uznávány a respektovány. Podporuje jednotlivce, aby se snažili pochopit a přijmout odlišnosti mezi lidmi a aby se vyhýbali násilí a konfliktům způsobeným netolerancí.

Je také příležitostí k oslavě různorodosti a k uznání přínosu, který každá kultura a každý jednotlivec přináší do naší společnosti. Tento den také podporuje dialog a otevřenost, aby lidé mohli lépe porozumět odlišnostem a vytvořit silnější a harmoničtější společnost.

Dalším významným aspektem je vzdělávání. Vzdělávací instituce a organizace mohou využít tento den k vzdělávání studentů o významu tolerance a respektu vůči odlišnostem. Tato výchova může pomoci vytvořit generaci lidí, kteří budou více otevřené a tolerantní vůči rozdílným kulturám a způsobu života.

V současném světě, kde jsou zvýšené napětí a konflikty vůči menšinám a různým kulturám, je Mezinárodní den tolerance stále aktuální a potřebný. Připomíná nám, že toleranci a respektu vůči odlišnostem je třeba věnovat pozornost a aby se společnosti mohly lépe vyrovnat s výzvami, které přináší různorodost a globalizace.

Pondělí16. listopadu 2023
Středa16. listopadu 2024
Čtvrtek16. listopadu 2025
Pátek16. listopadu 2026
Sobota16. listopadu 2027
Pondělí16. listopadu 2028
Úterý16. listopadu 2029
Středa16. listopadu 2030
Čtvrtek16. listopadu 2031
Sobota16. listopadu 2032

Co je to tolerance

Tolerance je schopnost přijímat a respektovat rozdíly mezi jednotlivými lidmi, kulturami, názory a způsoby života, aniž bychom je odsuzovali nebo diskriminovali. Je to schopnost uznat, že každý člověk má právo na svobodu projevu, náboženské vyznání, vlastní přesvědčení a životní styl, a že tyto rozdíly jsou přirozenou součástí naší společnosti.

Tolerance znamená, že jsme schopni přijmout to, co je jiné nebo odlišné, aniž bychom se tím nechali vyvést z rovnováhy nebo ztratili respekt k druhému člověku. Je to klíčový prvek vytváření mírumilovné a harmonické společnosti, kde jsou lidé schopni spolu žít v souladu s respektem k sobě navzájem.

Zahrnuje i schopnost naslouchat a být otevřený novým názorům a způsobu myšlení, aniž bychom automaticky odmítali vše, co nesouhlasí s našimi vlastními přesvědčeními. Je to důležitá vlastnost, která umožňuje dialog a porozumění mezi lidmi s různými názory a přesvědčení.

Dvě ruce, které se drží a jsou na nich texty jako: kooperace, spojení, komunikace.
Zdroj: Pixabay.com

Důsledky netolerance

  1. Může vést k diskriminaci a nespravedlivému zacházení s jednotlivci nebo skupinami lidí na základě jejich náboženského vyznání, etnické příslušnosti, pohlaví nebo jiných faktorů. To může vést k marginalizaci, vyloučení a dokonce násilí vůči těmto lidem.
  2. Může také vést k vzniku stereotypů a předsudků vůči určitým skupinám lidí. Tyto předsudky mohou být zdrojem nedorozumění a konfliktů mezi jednotlivci nebo skupinami lidí, což může vést k eskalaci napětí a dokonce k násilí.
  3. Může vést k omezení svobody projevu a náboženského vyznání. Pokud jsou určité názory a přesvědčení považovány za nepřijatelné, může dojít k cenzuře a omezení svobody slova, což může být v rozporu s principem svobodného a demokratického společenství.
  4. Může bránit spolupráci a dialogu mezi různými kulturami a národy. To může vést k izolaci a uzavřenosti, což zase může vést k dalším nedorozuměním a konfliktům.

Netolerance může mít škodlivé důsledky pro společnost jako celek, protože omezuje možnosti spolupráce, vzájemného porozumění a rozvoje. Na druhé straně tolerance může vést k vytvoření mírumilovné a harmonické společnosti, kde jsou lidé schopni spolu žít v souladu a s respektem k sobě navzájem.

Objevte podobné články

Jak být tolerantní?

Být tolerantní znamená být otevřený a respektovat rozdíly mezi lidmi, bez ohledu na jejich pohlaví, věk, etnický původ, náboženství, sexuální orientaci nebo jiné faktory.

Poslouchejte a respektujte názory a přesvědčení druhých lidí. Nenechte se ovlivnit svými předsudky a stereotypy.
Buďte otevření novým zkušenostem a nechte se inspirovat různými kulturami a náboženstvími. Snažte se porozumět jejich zvyklostem, tradicím a hodnotám.
Zvažte svá slova a jednání, aby nedocházelo k urážkám, diskriminaci nebo násilí. Buďte ohleduplní k druhým lidem a nechť vaše jednání vypovídá o vašem respektu a tolerance.
Neomezujte se v kontaktu s lidmi, kteří jsou jiní než vy. Navazujte nové přátelství a snažte se s nimi porozumět.
Snažte se otevřeně a konstruktivně diskutovat s lidmi, kteří mají odlišné názory a přesvědčení. Můžete se tak dozvědět více o jejich pohledu na svět a obohatit tak své vlastní myšlení.
Pokud se setkáte s urážkou nebo diskriminací, snažte se situaci vyřešit rozumným a konstruktivním způsobem. Můžete se obrátit na odborníky nebo organizace, které se zabývají ochranou lidských práv a prosazují toleranci.
How to Become More Tolerant | Better You
Zdroj: YouTube.com

Každý z nás může přispět k vytvoření takové společnosti tím, že bude otevřený a respektující vůči druhým lidem.

Jak probíhají oslavy, a jak se můžete připojit?

Mezinárodní den tolerance je příležitostí k tomu, abychom si uvědomili důležitost tolerance a respektu k odlišnostem v naší společnosti. Zde je několik způsobů, jak tento den oslavit:

  • Sdílejte informace o tomto dni s vašimi přáteli, rodinou a kolegy. Informujte je o historii tohoto dne, jeho významu a cílech.
  • Po celém světě se konají různé akce, kampaně a projekty spojené s Mezinárodním dnem tolerance. Zapojte se do těchto aktivit, účastněte se seminářů, workshopů a dalších akcí, které se věnují této problematice.
  • Během Mdne se zaměřte na to, jak můžete být tolerantní vůči lidem kolem sebe. Snažte se pochopit jejich pohled na svět a respektujte jejich názory, přestože se s nimi nemusíte zcela shodovat.
  • Své myšlenky a názory na téma tolerance můžete diskutovat s lidmi kolem sebe. Tato diskuse může vést ke vzájemnému pochopení a respektu k odlišnostem.
  • Podpořte organizace a iniciativy, které se věnují problematice tolerance a respektu k odlišnostem. Můžete například přispět finančním darem nebo se stát dobrovolníkem.
  • Během diskuzí a debat je důležité vyjadřovat své názory respektovně a s úctou k odlišnostem druhých lidí. Snažte se vyvarovat se agresivity a konfliktům, a naopak hledat společné řešení a porozumění.

Zajímavosti o tomto dni

V roce 1996 byla v rámci oslav Mezinárodního dne tolerance vytvořena tzv. Deklarace principů tolerance Organizace spojených národů, která má za cíl podpořit a posilovat tolerance a respekt k odlišnostem všude na světě.
V roce 1995 UNESCO vydala Deklaraci principů tolerance, která byla schválena na konferenci o toleranci v roce 1995 a dále posílena během OSN roku tolerance v roce 1996. Tento dokument zdůrazňuje, že tolerance je nezbytná pro mír a spolupráci mezi různými skupinami a národy.
V roce 2017 vydala UNESCO výzvu k podpoře a šíření tolerance pod heslem „Za kulturní rozmanitost, proti extremismu“. Tato iniciativa se zaměřuje na podporu kulturního dialogu, rozmanitosti a respektu k odlišnostem, a zároveň na boj proti extremismu a násilí.
Mezinárodní den tolerance je spojen s mnoha akcemi, kampaněmi a projekty po celém světě. Například v USA se v rámci tohoto dne koná „Týden tolerance“, během něhož se pořádají různé akce a workshopy zaměřené na podporu tolerance a respektu k odlišnostem.
V roce 2019 byla v Austrálii zahájena iniciativa „Národní den tolerance“, která se koná každoročně 16. listopadu a slouží jako připomínka Mezinárodního dne tolerance. Tento den se zaměřuje na podporu tolerance, respektu a soužití mezi různými komunitami v Austrálii.
V roce 2010 byla v USA založena nezisková organizace s názvem „The Tolerance Education Foundation“, která se zaměřuje na vzdělávání a propagaci tolerance a respektu k odlišnostem v americké společnosti. Tato organizace podporuje rozvoj vzdělávacích programů, knihoven a projektů, které se věnují této problematice.

Často kladené otázky

Co je Mezinárodní den tolerance, a kdy se slaví?

Jedná se o oslavu různorodosti a snahu o posílení tolerance, dialogu a porozumění mezi kulturami a národy. Tento den připadá každoročně na 16. listopadu.

Proč se oslavuje Mezinárodní den tolerance a jaký je jeho význam?

Slaví se s cílem připomenout důležitost tolerance a respektu k odlišnostem v naší společnosti a upozornit na důsledky netolerance. Význam spočívá v podpoře různorodosti a snaze o zlepšení mezilidských vztahů. Tento den má za cíl podpořit porozumění a dialog mezi kulturami a národy.

Jaké jsou důsledky netolerance, a jak můžeme být tolerantní vůči lidem kolem nás?

Důsledky mohou zahrnovat diskriminaci, xenofobii, rasismus, násilí a konflikty. Tyto důsledky mohou vést k vyloučení určitých skupin lidí z společnosti a narušit její stabilitu. Naučte se být tolerantní tím, že respektujeme odlišnosti druhých lidí a snažíme se porozumět jejich pohledům a názorům. Důležité je také být otevřeným ke komunikaci a být ochoten diskutovat o názorech a přístupech.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)