Mezinárodní den dětských obětí násilí: Připomínka, že všechny děti si zaslouží žít v míru a bezpečí, bez jakékoli agrese a újmy

Děti patří mezi nejnevinnější oběti nejrůznějšího utrpení a bolesti.

Bohužel miliony dětí žijí v místech, kde jsou součástí jejich každodenního života války a konflikty.

Psychické, fyzické či sexuální zneužívání je též realitou pro mnoho dětí na celém světě. 

Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese, lidstvu připomíná nutnost chránit práva dětí.

Základní fakta

Kdy se slaví4. června
Kde se slavíCelý svět
Datum vzniku1982
Důvod vznikuOSN původně tento den vyhlásila jako připomínku dětských obětí v souvislosti s válkou v Libanonu. Dnes je tento den vnímán jako celospolečenská výzva k tomu, že žádné děti by nikdy neměly zažívat agresi.

Historie Mezinárodního dne dětí, které se staly obětí agrese

Původním podnětem k vyhlášení tohoto dne bylo utrpení dětí, které se staly oběťmi války v Libanonu v roce 1982. Tak zvaná první libanonská válka začala v červnu 1982, když izraelské obranné síly vpadly do jižního Libanonu po pokusu o atentát na svého velvyslance.

K vyhlášení mezinárodního dne došlo na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN 19. srpna 1982, které bylo svoláno z obavy před rostoucím počtem civilních obětí tohoto konfliktu, včetně mnoha palestinských a libanonských dětí.

Rezoluce OSN tím uznala zranitelnost dětí vůči škodlivým účinkům agrese a potvrdila důležitost ochrany jejich práv a blaha.

Na den v týdnu tento významný den připadne v následujících 10 letech?

RokDen
4.6.2024úterý
4.6.2025středa
4.6.2026čtvrtek
4.6.2027pátek
4.6.2028neděle
4.6.2029pondělí
4.6.2030úterý
4.6.2031středa
4.6.2032pátek
4.6.2033sobota

Formy agrese vůči dětem

Násilí a agrese na dětech má mnoho různých podob a může k nim docházet v různých kontextech. Tedy nejen v situacích ozbrojených konfliktů, ale také ve škole, na veřejnosti nebo v rodině. Mezi nejčastější druhy násilí patří:

 • špatné zacházení s dětmi, včetně tělesných trestů a psychické agrese
 • zanedbávání v rodině
 • šikana
 • sexuální zneužívání
 • různé formy kybernetického a online násilí
 • obchodování s dětmi
 • dětská práce
 • nábor dětí jako vojáků

Statistiky o dětských obětech

V neposlední řadě se též v tento den v médiích a na internetu zveřejňují statistiky o závažnosti násilí na dětech a další informace, které mají přispívat k celosvětové osvětě.

Z loňských zpráv OSN vyplývá, že:

 • Každých pět minut je někde na světě násilným činem zabito jedno dítě.
 • Vražda patří mezi pět nejčastějších příčin úmrtí u dospívajících.
 • Celosvětově zažila v uplynulém roce fyzické, sexuální nebo emocionální násilí či zanedbávání až 1 miliarda dětí ve věku 2-17 let.
 • V průběhu dětství se 1 ze 4 dětí trpí fyzickým týráním.
 • Téměř každá pátá dívka a každý třináctý chlapec zažije během dětství sexuální zneužití.
 • Každoročně na celém světě 246 milionů dětí postiženo násilím souvisejícím se školou.
 • Přibližně 28,5 milionu dětí ve věku povinné školní docházky, které nechodí do školy, žije v oblastech postižených konflikty.
Statistické informace ohledně dětských obětí násilí.
zdroj: unodc.org

Důsledky násilí vůči dětem

Děti, které se staly obětí agrese, se často potýkají s různými druhy dlouhodobých následků. Ty negativně ovlivňují jejich současný i budoucí život.

 • Fyzické následky – děti, které zažily agresi, často utrpí rozmanitá fyzická zranění, od modřin a řezných ran přes zlomeniny až po poškození mozku a další závažná zranění, která mohou mít i trvalé následky.
 • Psychické následky – agrese může dětem způsobit psychické trauma, které vede k úzkostem, depresím a další duševním poruchám. Traumatizované děti často trpí též nočními můrami a potížemi s koncentrací.
 • Emocionální následky – děti, které se staly obětí násilí, často zažívají též emocionální strádání, které může zahrnovat pocity strachu, studu, viny i bezmoci. Mohou mít též potíže s navazováním vztahů a kontrolou svých emocí.
 • Sociální stigma a izolace – dětské oběti agrese často čelí sociální stigmatizaci a diskriminaci ze strany svých vrstevníků, členů rodiny či komunity. Mohou se cítit izolované a zahanbené, což může dále prohlubovat jejich trápení a utrpení.

Tabu by se mělo týkat též násilí páchaného na ženách. Zjistětě, na kdy připadá Mezinárodní den za odstranění agrese na ženách?

Organizace zabývající se ochranou děti

Na odstranění násilí vůči dětem intenzivně pracuje řada organizací, které se snaží o prevenci, ochranu i podporu dětských obětí.

 • UNICEF – Dětský fond OSN se snaží chránit děti před všemi formami násilí a zneužívání. Podporuje vlády při prosazování legislativy a politiky prevence, poskytuje podporu obětem i případným pozůstalým po dětských obětech.
 • Save the Children – tato nezisková organizace realizuje programy a kampaně na ochranu dětí před násilím především v oblastech postižených konflikty, ale i v dalších kontextech.
 • ChildFund International – organizace zabývající se dětmi v jakékoli tísni organizuje komunitní iniciativy na ochranu dětí před násilím, vykořisťováním a zanedbáváním.

Objevte podobné články

Význam dne boje proti násilí na dětech

Hlavním cílem a poselstvím Mezinárodního dne dětských obětí agrese je pravidelně lidstvu připomínat nutnost ukončit všechny formy násilí páchaného na dětech a chránit práva dětí.

Děti by se za žádných okolností neměly stát obětmi fyzického, psychického, sexuálního nebo emocionálního týrání, ať už v zemích, kde probíhají nejrůznější politické, sociální či náboženské konflikty, nebo kdekoli jinde.

Upozorňování na práva dětí na ochranu před násilím a dalšími nebezpečnými situacemi, které s tímto dnem každoročně souvisely, přispěly v roce 1989 ke vzniku Úmluvy o právech dítěte.

Tato komplexní právně závazná mezinárodní dohoda, která byla přijata Valným shromážděním OSN, stanovila dětská práva a povinnosti státu i rodičů ve vztahu k dětem. Zároveň byla považována za přelomovou též ve snaze o zlepšení ochrany dětí v konfliktních situacích.

K dalšímu posunu došlo o několik let později po zveřejnění zprávy o tíživých důsledcích ozbrojených konfliktů na děti. Tato zpráva v roce 1997 iniciovala vytvoření speciálního úřadu v rámci OSN, který se zabýval postavením dětí v ozbrojeném konfliktu.

V roce 2000 byly pak k Úmluvě o právech dítěte přijaty dva opční protokoly, které posilují ochranu dětí před zapojením do ozbrojených konfliktů a vykořisťováním.

How Can Your Country End Violence Against Children?
zdroj: youtube.com

Proč je Světový den dětských obětí agrese důležitý?

Tento den upozorňuje na ničivé dopady, které mají války a konflikty na nevinné děti. Zdůrazňuje potřebu přijmout opatření na ochranu těchto zranitelných jedinců a zabránit budoucímu násilí na nich.

Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese, je též formou obhajoby práv dětí žijících ve válkou postižených zemích. Upozorňuje na jejich potíže, včetně nedostatečného přístupu ke vzdělání či zdravotní péči, a vyzývá k vyvození odpovědnosti vůči těm, kdo se dopouštějí těchto zvěrstev.

V posledních letech Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, v jehož kompetenci jsou i iniciativy k ukončení násilí páchaného na dětech, upozorňuje na rostoucí počet porušení úmluv OSN o právech dítěte v mnoha oblastech světa. Účel Mezinárodního dne dětí, které se staly obětí agrese, je nyní ještě důležitější.

Jakékoli násilí a týrání často způsobuje též dlouhodobé fyzické a psychické poškození, které negativně ovlivňuje vývoj dětí i jejich budoucnost. V roce 2020 tak OSN u příležitosti tohoto dne vydala přehlednou statistiku, aby si lidstvo uvědomilo naléhavost této problematiky.

Leták OSN k tématu dětských obětí agrese.
zdroj: who.int

Akce konané v tento den

Mnoho organizací pořádá v tento den akce, jejichž cílem je šířit povědomí o potřebě chránit děti. Některé komunity pořádají akce s cílem zvýšit povědomí o realitě násilí na dětech.

Během těchto akcí je upozorňováno například na následující fakta:

 • Každoročně jsou během konfliktů na celém světě zabity, zmrzačeny, uneseny nebo sexuálně zneužity statisíce dětí.
 • Děti jsou v konfliktech často využívány jako „vojáci“ a lidské štíty.
 • Zbraně používané v moderních konfliktech mají závažné dopady na děti. Tyto zbraně je jen nejen zabíjejí, ale také způsobují zranění, která doživotně změní jejich životy.
 • U dětí žijících v konfliktních oblastech je více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že nebudou chodit do školy než u dětí žijících v míru.

Pořádají se též různé přednášky a workshopy, které upozorňují na důležitost aktivní naslouchání dítěti, které nám může pomoci lépe odhalit jakékoli případné fyzické či psychické zneužívání dítěte, protože k násilí může docházet kdekoli – ve škole, na ulici i doma.

Inspirace, jak oslavit Mezinárodní den nevinných dětských obětí

Každý z nás může individuálně přispět k posílení vědomí o tomto mezinárodním dni. Vyzkoušejte některý z našich nápadů, jak tento den oslavit.

 • Připojte se k oficiálním akcím – zapojte se do charitativních akcí a pochodů, jejichž cílem je zvýšit povědomí či získat finanční prostředky pro děti postižené agresí. Dalším způsobem je strávit této den jako dobrovolník v místním dětském centru. Můžete pro děti organizovat aktivity a hry nebo jednoduše strávit čas nasloucháním jejich příběhům.
 • Pomozte šířit osvětu na sociálních sítích – využijte svá sociální média ke sdílení informací a zdrojů o Mezinárodním dni dětí, které se staly obětí agrese. Pomůžete nejen informovat ostatní o této důležité problematice, ale možná je též inspirujete k tomu, aby se aktivně zapojili do akce.

Často kladené otázky

Proč slavíme Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese?

Účelem tohoto dne je upozornit na problematiku dětí, které se staly obětí zneužívání, agrese nebo násilí. Impulzem k vyhlášení tohoto mezinárodního dne byla izraelská agrese v Libanonu v červnu 1982, kdy bylo mnoho civilních obětí, včetně dětí, vystaveno zneužívání a násilí.

Co znamená agrese ve vztahu k dětem?

Agrese vůči dětem může mít velmi rozmanitou podobu, od fyzické přes psychickou, emocionální a duševní až po sexuální.

Autor článku
Martina Šťastná

Každý den, je něčím zvláštní a jedinečný. Státní svátky a významné dny, které můžeme objevit v kalendáři, jsou navíc skvělou možností, jak si připomenout důležité okamžiky naší historie. Kromě toho existuje i řada zajímavých mezinárodních a světových dní. Není nic jednoduššího než si obohatit své znalosti pomocí našeho čtení.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)