Lidská práva slaví svůj mezinárodní den. Podporujme svobodu projevu a soukromí.

Proč vznikl Mezinárodní den lidských práv?

Jaké jsou nejvýznamnější dokumenty a smlouvy, které se týkají práv člověka?

Jaká jsou největší porušování práv v současné době?

Základní fakta

Kdy se slaví10. prosince
Kde se slavíCelosvětově
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku1948
Důvod vznikuPodpora lidských práv a svobody

Historie dne věnovanému právům

Světovým den, který slavíme 10. prosince každý rok. Tento den slouží k připomenutí a oslavě všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) dne 10. prosince 1948.

Stručné informace o deklaraci práv

Všeobecná deklarace lidských práv je základním dokumentem, který stanovuje univerzální principy lidských práv.

Obsahuje 30 článků, které upravují práva a svobody každého jednotlivce bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné přesvědčení, původ, sociální postavení nebo jiný status.

Tato práva zahrnují například právo na život, svobodu projevu, právo na právní ochranu, svobodu myšlení, svobodu náboženského vyznání, právo na vzdělání a mnoho dalších.

Každý jednotlivec má právo na důstojnost, rovnost a svobodu.

TOP 3 zajímavosti o dni lidských práv

 • Modrá stuha práv člověka: Modrá stuha se stal symbolem Mezinárodního dne lidských práv. Tento symbolický prvek je často nošen lidmi po celém světě jako projev solidarity s obhájci práv a jako připomínka důležitosti dodržování těchto zákonů.
 • Změna životů prostřednictvím lidských práv: Tento den připomíná nám všem, že lidská práva mají skutečný dopad na každodenní životy lidí. Tato práva jsou klíčová pro ochranu důstojnosti, svobody a rovnosti jednotlivců a mohou přispět k transformaci společnosti a vytváření lepších podmínek pro všechny.
 • Významný vliv Eleanor Rooseveltové: První dáma USA Eleanor Rooseveltová sehrála klíčovou roli při vypracování Všeobecné deklarace lidských práv. Byla předsedkyní Komise OSN pro lidská práva a sehrála významnou roli při formulaci a prosazování deklarace.
Věznění člověka bez řádného procesu je velmi těžký zločin.
Zdroj: pexels.com

Proč se slaví tento den?

Příležitost ke zvýšení povědomí o významu lidských práv a jejich dodržování ve všech zemích. Je důležité si připomenout, že práva člověka jsou základními hodnotami, které by měly být respektovány a chráněny ve všech společnostech.

Který den se slaví?

Rok10. prosince
2023neděle
2024úterý
2025středa
2026čtvrtek
2027pátek
2028neděle
2029pondělí
2030úterý
2031středa
2032pátek

Objevte podobné články

Akce konané na podporu zákonů

 • Konference a semináře: Přinášejí odborné přednášky, prezentace a diskuse o různých aspektech lidských práv.
 • Osobní setkání: Organizace shromáždění a fór, které umožňují lidem setkat se, sdílet své zkušenosti a vyjádřit svůj postoj k lidským právům.
 • Manifestace a pochody: Pořádání mírových akcí, kde lidé vyjadřují podporu a protestují proti jejich porušování.
 • Kampaně veřejného povědomí: Akce zaměřené na zvyšování povědomí o lidských právech a důležitosti jejich ochrany. Tyto kampaně mohou zahrnovat sociální média, billboardy, letáky a další prostředky komunikace.
 • Humanitární pomoc: Poskytování humanitární pomoci a podpory obětem porušování lidských práv. To může zahrnovat finanční příspěvky, zajištění základních potřeb, lékařskou péči a psychologickou podporu.
 • Vzdělávací programy: Uskutečňování programů zaměřených na osvětu o právech lidí, právních nástrojích, občanských svobodách a rovnosti.
 • Udělování cen a ocenění: Ceny jednotlivcům, organizacím a aktivistům, kteří se významně angažují v této oblasti a přispívají k jejich ochraně.
 • Petiční akce: Lidé mohou podepsat a vyjádřit podporu konkrétním případům porušování lidských práv nebo žádat vlády a mezinárodní organizace o konkrétní kroky k jejich ochraně.
 • Solidarita na sociálních sítích: Využívání sociálních médií k vyjádření solidarity s obhájci lidských práv a sdílení informací a příběhů o porušování lidských práv s širším publikem.
 • Komunitní akce: Zaměřují se na osvětu o porušování zákonů a posilování vědomí v rámci místních komunit.
 • Výstavy a umělecké projekty: Prostřednictvím uměleckého vyjádření se reflektují témata lidských práv, zvýrazňuje se porušování a podporuje se závazek k jejich ochraně.
 • Vzdělávací kampaně: Spuštění vzdělávacích kampaní ve školách, univerzitách a komunitních centrech, které se zaměřují na výuku o právech a posilování znalostí a dovedností ve prospěch člověka.
 • Spolupráce s vládami a mezinárodními organizacemi: Navazování dialogu a spolupráce s organizacemi s cílem přimět je k zavázání se k dodržování práv pro člověka a podporovat jejich prosazování a ochranu.

Organizace, které pomáhají se spravedlností

 • Amnesty International: Jedna z nejznámějších organizací na světě bojující za lidská práva. Zaměřuje se na odhalování porušování lidských práv, prosazování spravedlnosti a zajištění ochrany obětí.
 • Human Rights Watch: Mezinárodní nevládní organizace, která monitoruje lidská práva ve více než 90 zemích. Publikuje zprávy, dokumenty a výzkumy, aby upozornila na porušování lidských práv a bojovala za spravedlnost.
 • International Commission of Jurists (ICJ): Organizace složená z právníků a soudců, která se zaměřuje na posilování právního řádu a dodržování lidských práv. ICJ se angažuje ve zlepšování právních systémů a vzdělávání v oblasti práva.
 • Transparency International: Bojuje proti korupci a prosazující transparentnost veřejných institucí. Zaměřuje se na vyšetřování korupce, vzdělávání a aktivismus v oblasti spravedlnosti.
 • International Center for Transitional Justice (ICTJ): Organizace se specializuje na podporu spravedlnosti v době přechodu mezi konfliktem nebo režimem porušujícím lidská práva a procesem obnovy. ICTJ poskytuje odborné znalosti a pomoc při vyšetřování a stíhání válečných zločinů a porušování lidských práv.
 • Lawyers Without Borders (Avocats Sans Frontières): Nezisková organizace, která poskytuje právní pomoc a podporu obětem porušování lidských práv. Tato organizace spolupracuje s právníky a odborníky na práva člověka po celém světě.
 • Equal Justice Initiative (EJI): Americká organizace, která se zabývá bojem za spravedlnost v systému trestního práva a věnuje se zejména případům rasové diskriminace a nespravedlnosti.
Statistické údaje vězněných novinářů za jejich práci.
Zdroj: ifj.org

Porušování svobody a práv člověka

 • Pokračující porušování lidských práv: I přes existenci Všeobecné deklarace lidských práv a mnoha mezinárodních úmluv a dohod je porušování lidských práv stále běžnou realitou v mnoha částech světa. Lidé jsou nadále vystavováni násilí, diskriminaci, mučení, svévolnému zatýkání a dalším formám nedůstojného zacházení.
 • Omezování svobody projevu: Novináři, aktivisté a obhájci lidských práv čelí výhrůžkám, pronásledování a věznění za vyjadřování svých názorů a kritiku vlády. Tato omezení mají vážný dopad na svobodu informací a demokratický vývoj.
 • Diskriminace a nerovnost: Mnoho lidí je nadále vystavováno diskriminaci na základě svého pohlaví, etnického původu, náboženství, sexuální orientace nebo jiných faktorů. Nerovnost v přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a dalším základním službám přetrvává a vytváří znevýhodněné skupiny obyvatelstva.
 • Omezení občanských svobod: V některých zemích jsou občanské svobody a lidská práva potlačována v důsledku autoritářských režimů a nedemokratických postupů. Omezování svobody shromažďování, svobody sdružování a práva na politické zapojení brání občanům vyjadřovat své názory a uplatňovat svá práva.
 • Humanitární krize: Mnoho regionů a zemí se potýká s vážnými humanitárními krizemi, které vážně ohrožují lidská práva. Konflikty, přírodní katastrofy, uprchlické krize a nedostatek základních potřeb postihují miliony lidí, kteří jsou nuceni žít v nejistotě a nouzi.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den lidských práv?

Každý rok se po celém světě slaví den za práva člověka vždy pár týdnů před Vánoci a to 10. prosince.

Jaké akce se konají na podporu tohoto dne?

Konají se semináře, odborníci jezdí do škol, pořádají se mírové pochody, kampaně na sociálních sítí, výstavy a umělecké projekty. Každý se může zapojit a sdílet na svém profilu video nebo obrázek s tématem domácího násilí nebo potlačování lidských práv.

Jaké jsou nejvýznamnější dokumenty a smlouvy, které se týkají práv člověka?

Zde je několik nejdůležitějších dokumentů: Evropská úmluva o lidských právech, Africká charta lidských práv, Úmluva o právech dítěte a další.

Jaká jsou největší porušování práv v současné době?

Mezi nejhorší porušení našeho práva jsou válečné zločiny, mučení, genocida, otroctví a vládní represivní opatření.

Mezinárodní den lidských práv je významným dnem, který nám připomíná důležitost dodržování a ochrany lidských práv po celém světě.

Je to příležitost k reflexi, aktivismu a solidaritě s těmi, kdo jsou diskriminováni a utlačováni. V tento den se stavíme na ochranu lidské důstojnosti, rovnosti, svobody a spravedlnosti.

Je důležité, abychom využili tento den k osvětě, vzdělávání a mobilizaci, abychom se postavili proti porušování lidských práv, podporovali obhájce lidských práv a pracovali společně na vytvoření světa, kde jsou lidská práva respektována a zaručena pro všechny.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)