Boj proti korupci slaví svůj den. Máme na dosah klíč k budování lepšího a férovějšího světa?

Proč je důležité připomínat si Mezinárodní den proti korupci?

Jaký je rozsah korupce na celosvětové úrovni a jak se liší mezi jednotlivými zeměmi?

Jaké jsou nejúčinnější nástroje a strategie v boji proti korupci?

Základní fakta

Kdy se slaví9. prosince
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku2003
Důvod vznikuInformace jak bojovat proti korupci

Historie dne věnovanému korupci

Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) na základě Úmluvy OSN proti korupci, která byla přijata 31. října 2003. Úmluva je prvním globálním právním nástrojem zaměřeným na boj proti korupci a vytváří rámec pro spolupráci mezi zeměmi v této oblasti.

Podplácení veřejných činitelů je globální problém.
Zdroj: istock.com

TOP 5 zajímavostí o dni boje proti podplácení

 • Obrovské ztráty financí: Podle odhadů Světové banky se ročně na podplácení utratí více než 1 bilion dolarů. Tyto peníze by mohly být použity na investice do infrastruktury, zdravotnictví, vzdělání a dalších důležitých oblastí rozvoje.
 • Zhoršení chudoby a nerovnosti: Korupce ovlivňuje nejvíce chudé vrstvy společnosti. Když peníze a zdroje míří do kapes soukromým osobám místo do veřejných služeb, zvyšuje se nerovnost a zhoršuje se životní úroveň chudých lidí.
 • Narušení důvěry v instituce: Podplácení narušuje důvěru ve veřejné instituce, včetně vlády, soudů a policie. Když občané ztrácejí důvěru v tyto instituce, je to závažným problémem pro fungování demokracie a spravedlnosti.
 • Ovlivňování rozhodování: Korupce může ovlivňovat rozhodování veřejných úředníků, politiků a soudců. To vede k nespravedlivým rozhodnutím, nedostatečnému dodržování zákonů a ochraně zájmů privilegovaných jednotlivců nebo firem.
 • Negativní dopad na rozvoj: Tyto praktiky brzdí hospodářský růst a rozvoj. Investoři mají obavy investovat do zemí, kde je rozšířená korupce, protože se obávají, že jejich investice nebudou spravedlivě zpracovány.

Objevte podobné články

Proč se slaví tento den?

Význam dne proti korupci spočívá v tom, že ukazuje, že korupce není nepřekonatelný problém a že existuje opatření a iniciativy, které mohou být přijaty na místní, národní i mezinárodní úrovni k jejímu potírání. Je důležité, aby byl boj proti podplácení prioritou a aby byly vytvořeny silné právní rámce a mechanismy pro prevenci, odhalování a stíhání korupčních činů.

Světový den korupce je příležitostí ke zdůraznění důležitosti etiky, transparentnosti a odpovědnosti ve veřejném a soukromém sektoru. Je to také příležitost ke vzdělávání a osvětě veřejnosti o škodlivých dopadech korupce a k podpoře odvahy jednotlivců, kteří se postaví proti této nekalé praxi.

Který den se slaví?

Rok9. prosince
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Akce konané proti úplatkářství

 • Osvětové kampaně: Organizace, jako je Transparency International, pořádají osvětové kampaně zaměřené na zvýšení povědomí o škodlivosti korupce a důležitosti boje proti ní. Tyto kampaně využívají sociálních sítí, videí, letáků a dalších komunikačních prostředků.
 • Konference a semináře: Pořádají se konference, semináře a workshopy, které představují příležitost k diskuzi o problematice korupce a výměně osvědčených postupů v boji proti ní. Tato setkání jsou zaměřena na vládní úředníky, odborníky, nevládní organizace a další zúčastněné strany.
 • Vzdělávací programy: Školy, univerzity a další vzdělávací instituce využívají tento den ke zvýšení povědomí studentů o korupci, jejích důsledcích a způsobech, jak jí předcházet. Tato vzdělávací opatření mají za cíl vytvořit budoucí generace, které jsou informované a odhodlané bojovat proti korupci.
 • Vládní opatření: V některých zemích se korupční den stává příležitostí pro vlády ke zdůraznění svého závazku k boji proti korupci. Může být představen nový legislativní rámec, politiky nebo iniciativy zaměřené na posílení transparentnosti, etiky a zodpovědnosti ve veřejném sektoru.
 • Komunitní akce: Konají se různé akce, jako jsou veřejné diskuse, happeningy, prohlídky čistých a transparentních institucí, charitativní akce a další formy zapojení veřejnosti do boje proti korupci. Tyto akce mají za cíl podporovat aktivní účast občanů v ochraně veřejného zájmu a vytvářet kulturu nulové tolerance vůči korupci.
Data nejvíce korupčně zasažených zemí na světě.
Zdroj: reddit.com

Organizace, které pomáhají bojovat proti zneužívání pravomocí

 • Transparency International (TI): Jedna z předních mezinárodních organizací zaměřených na boj proti korupci. TI se zaměřuje na zvyšování transparentnosti, etiky a zodpovědnosti ve veřejném a soukromém sektoru. Organizace provádí výzkumy, vyvíjí a podporuje osvětové kampaně, monitoruje korupční praktiky a prosazuje protikorupční reformy.
 • Global Integrity: Nezisková organizace s globálním dosahem, která se zaměřuje na podporu transparentnosti, odpovědnosti a boje proti korupci. Global Integrity provádí výzkumy, poskytuje analytické nástroje a spolupracuje s vládami a občanskou společností na vytváření efektivních protikorupčních opatření.
 • UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime): Úřad OSN pro drogy a zločin se zabývá mnoha aspekty zločinu, včetně korupce a zneužívání pravomocí. UNODC podporuje rozvoj a provádění protikorupčních právních rámců, poskytuje technickou podporu zemím při budování kapacit a spolupracuje s mezinárodními partnery na prevenci a potírání zločinů.
 • Integrity Action: Organizace se zaměřením na podporu integritního chování a prevenci podplácení v oblasti rozvojové pomoci a veřejných zakázek. Integrity Action pracuje s občanskou společností, vládami a dalšími zainteresovanými stranami na posílení transparentnosti a odpovědnosti při provádění rozvojových projektů.
 • Anti-Corruption Research and Education Network (ACORN): Síť organizací, která se zaměřuje na výzkum, vzdělávání a výměnu informací v oblasti boje proti korupci. ACORN podporuje spolupráci mezi výzkumníky, akademiky a praktiky v boji proti korupci a přispívá k rozvoji protikorupčních strategií a politik.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den proti korupci?

Každý rok se tento den slaví po celém světě vždy 9. prosince.

Proč je důležité slavit tento den?

Podplácení je globální problém, který se musí řešit mezinárodně. Tyto praktiky podkopávají demokracii, snižují životní úroveň a škodí převážně chudým občanům. Je důležité tvořit informační kampaně, které nás můžou naučit, jak proti korupci bojovat.

Jaké jsou nejúčinnější nástroje v boji proti korupci?

Prevence, kontrola, posílení právního rámce, účinné vyšetřování, trestní stíhání, zvýšení financování ve veřejných institucí a také mezinárodní spolupráce.

Jaký je rozsah korupce ve světě?

Rozsah podplácení se mezi zeměmi výrazně liší. Mezi nejvíce zasažené země patří Somálsko, Jižní Sudán a Jemen. Mezi země s nízkým korupčním indexem se řadí Finsko, Dánsko, Nový Zéland, Austrálie a Kanada.

Mezinárodní den proti korupci připomíná důležitost boje proti tomuto škodlivému jevu. Společným úsilím, posílením transparentnosti a odpovědnosti můžeme vytvořit spravedlivější a etičtější společnost. Zastavme podplácení a budujme svět založený na integritě a spravedlnosti.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)