Den boje za odstranění sexuální agrese v konfliktech připomíná, že válečné zbraně mají i tuto podobu

Když se řekne válka, většinu z nás napadnou slova jako zbraně, rakety či nášlapné miny.

Válečnou zbraní ale může být také sexuální agrese a sexuální vykořisťování.

Mezinárodní den eliminace sexuálního násilí v konfliktech se snaží tento zločin vymýtit.

Jaké organizace jsou v tomto boji nejvíce aktivní?

V jakých zemích je tento druh násilí palčivým problémem?

Pusťte se do čtení!

Základní fakta

Kdy se slaví19. června
Kde se slavíCelý svět
Datum vzniku2015
Důvod vznikuTento den zvyšuje povědomí o výskytu i dopadu sexuálního násilí v oblastech zasažených konflikty a podporuje opatření k prevenci a řešení tohoto porušování lidských práv.

Historie Mezinárodního dne eliminace sexuálního násilí v konfliktech

Používání sexuální agrese bylo vždy považováno za jeden z negativních důsledků válek, o které se ale z nejrůznějších důvodů příliš nemluvilo.

Jeden z prvních pokusů o uzákonění sexuálního násilí během ozbrojeného konfliktu se odehrál během občanské války v Americe. Lieberův kodex z roku 1863 poprvé výslovně označil sexuální napadení a znásilnění za trestný čin.

Slovo znásilnění se v mezinárodním v právním textu objevuje až v roce 1949, kdy ho uvádí Ženevská úmluva jako jeden z příkladů možných útoků na čest žen. Druhý dodatkový protokol k Ženevské úmluvě z roku 1977 potom uvádí znásilnění, nucenou prostituci a jakoukoli formu „neslušného napadení“ jako příklady neakceptovaného násilí.

V 90. letech se problematikou sexuálního násilí během válečných konfliktů začal zabývat i Mezinárodní výbor Červeného kříže. Jednalo se o reakci na válku v Bosně, během níž bylo masové znásilnění prokazatelně použito jako válečná zbraň.

Tato skutečnost přitáhla celosvětovou pozornost k problematice sexuálního násilí v konfliktních zónách a vyústila v přijetí mezinárodních humanitárních práv, které zakazují jakékoli sexuální násilí na nepřátelských civilistech, příslušnících ozbrojených sil, osobách, které je doprovázejí, i válečných zajatcích.

Mezinárodní den eliminace sexuálního násilí během konfliktů byl vyhlášen Valným shromážděním OSN 19. června 2015. Datum připomíná přijetí rezoluce Rady bezpečnosti č. 1820, která byla přijata v roce 2008 a rada v ní odsoudila sexuální násilí jako válečnou zbraň a překážku míru.

Na den v týdnu tento významný den připadne v následujících 10 letech?

RokDen
19.6.2024středa
19.6.2025čtvrtek
19.6.2026pátek
19.6.2027sobota
19.6.2028pondělí
19.6.2029úterý
19.6.2030středa
19.6.2031čtvrtek
19.6.2032sobota
19.6.2033neděle

Co je sexuální násilí v konfliktech?

Sexuální agrese během konfliktů může mít různou podobu. I když oběťmi tohoto druhu násilí jsou většinou ženy a dívky, mohou mu být vystaveni i muži a chlapci či děti a senioři.

Mezi činy, které OSN jako sexuální násilí v konfliktech definuje, patří:

 • znásilnění
 • nucená prostituce
 • sexuální otroctví
 • obchod s lidmi
 • vynucené těhotenství
 • nucené potraty
 • nucené sňatky
 • vynucená sterilizace

Přesný počet obětí sexuálního násilí v důsledku konfliktu není znám. Důvodem je jednak skutečnost, že mnoho obětí tyto činy nehlásí, a jednak též obtížné shromažďování informací tohoto druhu. V Mali bylo humanitárním pracovníkům, kteří shromažďovali údaje o sexuální agresi, například vyhrožováno smrtí.

K zemím, kde dochází k největšímu sexuálnímu násilí souvisejícímu s konflikty, patří Afghánistán, Středoafrická republika, Irák, Nigérie, Somálsko, Jižní Súdán a Libérie.

Organizace, které bojují za eliminaci sexuální agrese

Do snahy o odstranění sexuálního násilí v konfliktech je různými způsoby zapojeno hned několik mezinárodních organizací, nevládních organizací a humanitárních agentur.

 • UN Women – tato organizace OSN se snaží předcházet válečnému sexuálnímu násilí prostřednictvím propagace genderové rovnosti a podpory obětí.
 • Populační fond OSN (UNFPA) – poskytuje psychosociální podporu obětem, pomáhá jim s návratem do společnosti a zasazuje se také o zlepšení zdravotní péče v oblastech zasažených konfliktem.
 • Mezinárodní výbor Červeného kříže – obětem sexuální agrese poskytuje lékařskou péči, psychosociální podporu a ochranu.
 • Amnesty International – se zaměřuje zejména na úsilí dohnat pachatele tohoto násilí k odpovědnosti a prosazovat změny politik, které posílí ochranu obětí. Podporuje také občanské iniciativy.
 • Human Rights Watch – snaží se o dokumentaci porušování lidských práv, včetně sexuálního násilí v konfliktech a snaží se spolupracovat s vládami i mezinárodními orgány na přijetí opatření k prevenci sexuálního násilí.

Šokující statistiky sexuální agrese v konfliktech:

 • 250 000 až 500 000 žen a dívek bylo znásilněno během genocidy ve Rwandě v roce 1994.
 • Více než 60 000 žen a dívek bylo znásilněno během občanské války v Sieře Leone.
 • 20 000 až 50 000 žen a dívek bylo znásilněno ve válce v Bosně a Hercegovině.
 • Nejméně 200 000 žen a dívek bylo znásilněno ve válce v Demokratické republice Kongo od roku 1996.

Ačkoli jsou tyto údaje UN Woman šokující, ve většině případů značně podhodnocují skutečný počet obětí, z nichž většina se nikdy nepřihlásí.

Údaje o sexuálním násili v konfliktech OSN.
zdroj: un.org

Význam dne proti sexuálnímu násilí ve válce

Mezinárodní den za odstranění sexuálního násilí v konfliktech si klade za cíl zvýšit povědomí o tomto druhu agrese v různých druzích konfliktů po celém světě a zároveň najít způsoby, jak tyto zločiny ukončit.

Upozorňuje na potřebu přijetí zvláštních opatření na posílení ochrany všech osob proti tomuto druhu agrese i na to, že mnoho obětí se bohužel nepřihlásí.

Odborníci odhadují, že na každé nahlášené znásilnění připadá 10 až 20 dalších, která nejsou zdokumentována kvůli stigmatizaci, nejistotě, strachu z odvety a nedostatku nápomocných služeb.

V neposlední řadě tento den připomíná též všechny oběti i přeživší sexuálního násilí a vzdává hold všem, kteří pomáhají zločiny tohoto typu vymýtit.

Rok po vyhlášení mezinárodního dne proti sexuální agresi Rada bezpečnosti OSN přijala další rezoluci, které uznala sexuální násilí jako taktiku terorismu.

Plakát dne za odstranění sexuálního násilí.
zdroj: gicj.org

Proč je den za odstranění sexuální agrese v konfliktech důležitý?

Mezinárodní den eliminace sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech šíří povědomí o těchto zločinech, ke kterým dochází na mnoha místech světa a povzbuzuje oběti i širokou veřejnost, aby se proti tomuto násilí postavily.

Tento den zároveň oceňuje všechny, kteří neúnavně pomáhají obětem sexuálního násilí i pozůstalým a kteří se snaží o to dostat pachatele těchto činů před spravedlnost.

Mezi zainteresované orgány patří rozmanité občanské společnosti, podpůrné služby, orgány činné v trestním řízení, místní samosprávy i mezinárodní organizace. 

V neposlední řadě tento den nastoluje důležité otázky týkající toho, že příliš mnoho lidí před těmito zločiny zavírá oči, protože mají pocit, že se jich tento problém netýká.

Generální tajemník OSN každoročně vypracovává zvláštní zprávu o sexuálním násilí souvisejícím s konflikty, která mimo jiné obsahuje též konkrétní doporučení pro země, kde je tento druh násilí nejvíce rozšířen.

„It is perhaps more dangerous to be a woman than a soldier in an armed conflict.“

Patrick Cammaert, former UN Division Commander for Eastern DRC

Objevte podobné články

Akce konané v tento den

OSN využívá Mezinárodní den za odstranění sexuální agrese v konfliktech k celosvětové výzvě, aby se oběti se svými zkušenostmi nebály přihlásit a zároveň vyzývá problematické státy k lepší dokumentaci těchto zločinů. Vyzývá také ke změnám politiky, které by chránily oběti a dohnaly pachatele k odpovědnosti za jejich činy.

V tento den se také v médiích objevují konkrétní příběhy obětí sexuálního obětí v konfliktech. To pomáhá odbourávat stigma obklopující přeživší a podporuje uzdravení i celospolečenskou podporu.

Kromě toho se organizují různá setkání pozůstalých, vzpomínkové bohoslužby nebo pietní akce k uctění památky těch, kteří přišli o život v důsledku sexuálního násilí v konfliktu.

Organizace, které se problematikou zločinů páchaných během ozbrojených konfliktů zabývají, v tento den často organizují demonstrace a petice, které mohou zájemci podepsat.

Tyto petice se týkají i toho, že navzdory mezinárodním zákonům odsuzujícím sexuální násilí v konfliktech zůstává jejich prosazování ve válkou zmítaných regionech se slabými justičními systémy velkou výzvou.

Odborníci a aktivisté pořádají veřejné přednášky a diskuse o hlavních příčinách sexuálního násilí v konfliktech, jeho důsledcích i strategiích prevence.

International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict
zdroj: youtube.com

5 kroků k odstranění sexuálního násilí

K tomu, aby bylo dosaženo úplného odstranění sexuální agrese v konfliktech je zapotřebí všech pět následujících kroků. Světový den eliminace sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech se o ně snaží.

 • Prevence – zlepšení osvěty o tomto druhu násilí, včetně posílení povědomí o právech obětí.
 • Ochrana a podpora – poskytování podpory a služeb obětem sexuálního násilí, včetně lékařské a psychologické péče či právní pomoci.
 • Tresty a soudní stíhání – důsledné a spravedlivé trestání pachatelů sexuální agrese v konfliktech.
 • Legislativa – prosazení přísnějších zákonů stíhajících tento zločin a zajištění jejich uplatňování.
 • Aktivní zapojení celé společnosti – zapojení široké veřejnosti, médií, vlády, neziskových organizací a spolků do boje proti sexuálnímu násilí.

Inspirace, jak oslavit den boje proti sexuální agresi

Každý z nás může individuálně přispět k posílení vědomí o tomto mezinárodním dni. Vyzkoušejte některý z našich nápadů, jak tento den oslavit.

 • Vzdělávejte se – ať již prostřednictvím speciálních přednášek nebo pomocí internetu.
 • Pomozte šířit poselství na sociálních sítích – využijte sociální média ke sdílení informací, statistik či konkrétních příběhů. Lidé o tomto násilí bohužel stále mnoho nevědí, což jim brání, aby si tyto zločiny naplno uvědomovali.
 • Věnujte finanční příspěvek – vyhledejte organizace, které poskytují podporu obětem či pozůstalým po obětech sexuálního násilí v konfliktech, a přispějte na jejich činnost.
 • Zúčastněte se pokojného protestu nebo pochodu

Zajímá vás, jak se tento den slaví? Objevte víc v našem článku o Mezinárodním dni za odstranění násilí na ženách.

Mezinárodní den eliminace sexuálního násilí v konfliktech vs. Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách

Den boje za odstranění sexuální agrese ve válce doplňuje jiný významný den, který má podobné poselství –Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách, jež připadá na 25. listopadu.

Ten se, jak již napovídá název, soustředí především na ochranu ženského pohlaví, a jeho cílem je ochrana žen před jakýmkoli násilí, tedy nejen sexuálním, ale též fyzickým, psychickým či emocionálním, a to nejen během ozbrojených konfliktů, ale obecně, neboť čísla ukazují, že naprosté většiny násilí páchaného na ženách se dopouštějí jejich partneři.

Často kladené otázky

Jak s Mezinárodním dnem eliminace sexuálního násilí během konfliktů souvisí oranžová barva?

Oranžová barva obecně symbolizuje svět bez násilí.

Jaké mezinárodní ogranizace bojují za zastavení sexuálního násilí v konfliktech?

K nejaktivnějším organizacím patří UN Women, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Amnesty International.

Autor článku
Martina Šťastná

Každý den, je něčím zvláštní a jedinečný. Státní svátky a významné dny, které můžeme objevit v kalendáři, jsou navíc skvělou možností, jak si připomenout důležité okamžiky naší historie. Kromě toho existuje i řada zajímavých mezinárodních a světových dní. Není nic jednoduššího než si obohatit své znalosti pomocí našeho čtení.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)